Operationeel plan

Operationeel plan van Stichting Sint Nicolaas Gasthuis

Door: Stichting Sint Nicolaas Gasthuis  19-04-2011
Trefwoorden: Sociaal, Educatief, Cultureel

O P E R A T I O N E E L P L A N: Geschiedenis: De Stichting vindt haar oorsprong in het Sint Nicolaas Gasthuis, dat in de 14e eeuw werd gesticht door hertog Aelbrecht van Beijeren, ten behoeve van armenzorg in het toenmalige 'den Haag of Haagambacht'. In 1967 hield het Gasthuis, toen gevestigd aan de Amsterdamse Veerkade te Den Haag, op te bestaan. De verzorgende taak werd overgedragen aan de Stichting Aelbrecht van Beijeren. In hetzelfde jaar werd de Stichting Sint Nicolaas Gasthuis in het leven geroepen om de fondsen te beheren die resteerden na de liquidatie van het gasthuis. Doelstelling: De Stichting heeft ten doel bij te dragen aan het algemeen nut door middel van het verlenen van financiële steun aan in Nederland gevestigde instellingen die een sociaal dan wel charitatief belang behartigen, als ook aan instellingen en personen actief op het vlak van cultuur, wetenschap en educatie. Het vermogen van de Stichting is grotendeels belegd in aandelen en obligaties en voorts in banktegoeden. Donaties: De Stichting wordt bestuurd door het College van Regenten bestaande uit vier leden. Het College vergadert vier keer per jaar over ingediende aanvragen. Aanvragen worden ingedeeld in twee categorieën: • SOCIAAL (jongeren, ouderen, gehandicapten, kansarmen) • CULTUREEL (muziek, theater, musea, erfgoed, educatie) Bij de toekenning van donaties wordt gestreefd naar een verhouding van twee derde deel op sociaal gebied en een derde deel op cultureel gebied. In het licht van de historie van het Gasthuis wordt voorrang gegeven aan aanvragen uit de Haagse regio. Het College draagt voorts bij voorkeur bij aan projecten waarvan het door sponsoring te financieren deel minder is dan de helft van de totale projectkosten. Aanvragen dienen uit de volgende onderdelen te bestaan: beschrijving van de organisatie en van betreffend project; beoogd resultaat; wat het project bijzonder maakt en een project begroting. De vergaderdata in 2017 zijn: 2 maart, 1 juni, 7 september, 7 december. Aanvragen die uiterlijk 14 dagen voor deze data zijn ingediend, worden in die vergadering behandeld. Verzoeken voor donaties kunnen worden gezonden ter attentie van het College van Regenten, Storm van ’s-Gravesandeweg 17, 2242 JA Wassenaar / ccgeversdeynoot@gmail.com / 0631792880.

Trefwoorden: Charitatief, Cultureel, Educatief, Sociaal

Andere producten en diensten van Stichting Sint Nicolaas Gasthuis

Beleidsdocument van Stichting Sint Nicolaas Gasthuis thumbnail
03-11-2013

Beleidsdocument

In dit beleidsdocument (met looptijd van febr 2016 tot eind 2017) wordt onder meer vermeld en toegelicht het doel van de Stichting Sint Nicolaas Gasthuis, het beheer van het vermogen, de wijze van besluitvorming en de bestedingen.


Wapen van Hertog Aelbrecht van Beijeren boven de ingang: van Stichting Sint Nicolaas Gasthuis thumbnail
12-04-2011

Wapen van Hertog Aelbrecht van Beijeren boven de ingang:

Dit beeldhoudwerk boven het karakteristieke poortje werd bij de sloop van het gebouw aan de Grote Halstraat gespaard...


Historie van het Sint Nicolaas Gasthuis vanaf 1904: van Stichting Sint Nicolaas Gasthuis thumbnail
12-04-2011

Historie van het Sint Nicolaas Gasthuis vanaf 1904:

 Het St. Nicolaas Gasthuis verhuisde in 1904 van de Grote Halstraat naar een nieuw pand aan de Amsterdamse Veerkade....


Historie van het Sint Nicolaas Gasthuis in de periode 1355 - 1904: van Stichting Sint Nicolaas Gasthuis thumbnail
22-01-2011

Historie van het Sint Nicolaas Gasthuis in de periode 1355 - 1904:

“Een der oudste en merkwaardigste der Haagsche gedichten van liefdadigheid”,  schrijft W.P van Stockum in zijn boek:  “‘s-Gravenhage in den loop der tijden”.  Het ommuurde terrein waarop het St. Nicolaas of Suppoosten Gasthuis zich bevond.....