Huurprijsherziening, de artikelen op een rij.

Huurprijsherziening, de artikelen op een rij. van Bedrijfshuuradvies

Door: Bedrijfshuuradvies  02-06-2009
Trefwoorden: Huurverhoging, Huur Bedrijfsruimte, Huurprijsherziening

Artikel 300
1 Indien de oorspronkelijk duur van overeenkomst krachtens art. 292 lid 2 is verlengd en de verlengde overeenkomst niet tegen het einde van in dat lid bedoelde tweede termijn is opgezegd, wordt de overeenkomst voortgezet voor onbepaalde tijd, tenzij uit de overeenkomst een bepaalde tijd voortvloeit of partijen een bepaalde tijd overeenkomen.
2 Wordt de overeenkomst krachtens lid 1 voor onbepaalde tijd voortgezet, dan kan zij door ieder van partijen worden opgezegd. Wordt de overeenkomst voor bepaalde tijd voortgezet of is zij aangegaan voor een duur van tien jaar of langer, dan eindigt zij, in afwijking van art. 228 lid 1, niet door het enkele verloop van huurtijd, maar kan zij door ieder van partijen tegen het einde van die huurtijd worden opgezegd.
3 De opzegging moet voldoen aan de vereisten van artt. 293 leden 2 en 3 en van art. 294. De artt. 295 t/m 299 zijn van overeenkomstige toepassing.
4 Indien een vordering tot vaststelling van tijdstip waarop de overeenkomst zal eindigen, is afgewezen, en uit de overeenkomst niet voortvloeit dat zij dan wordt voortgezet voor een bepaalde termijn tegen het einde waarvan zij opnieuw opgezegd kan worden, kan de overeenkomst slechts rechtsgeldig opnieuw opgezegd worden nadat een termijn van jaar is verstreken nadat de afwijzing onherroepelijk is geworden. De rechter kan bij zijn afwijzende beslissing een langere termijn vaststellen.

Artikel 301
1 De artt. 291 t/m 300 zijn niet van toepassing op een overeenkomst van 2 jaar of korter.
2 Indien het gebruik, aangevangen krachtens een overeenkomst als bedoeld in lid 1, langer dan 2 jaar heeft geduurd, geldt van rechtswege een overeenkomst op de tussen partijen overeengekomen voorwaarden, doch voor 5 jaar, waarop de reeds verstreken 2 jaar in mindering komen. De artt. van 291 t/m 300 zijn op deze overeenkomst van toepassing.
3 Het in lid 2 bedoelde rechtsgevolg treedt niet in, indien partijen voor het verstrijken van termijn van 2 jaar een andere overeenkomst sluiten die onder art. 292 lid 1 valt, dan wel een daarvan afwijkende overeenkomst, mits de in art. 291 bedoelde goedkeuring is verzocht voor het verstrijken van termijn van 2 jaar.
4 Indien voor het verstrijken van deze termijn op de voet van art. 291 goedkeuring van afwijkende bedingen is verzocht en de rechter dit verzoek afwijst, kan hij op verzoek van verhuurder tevens bepalen dat de overeenkomst wordt beëindigd en het tijdstip van ontruiming vaststellen. Deze vaststelling geldt als een veroordeling tot ontruiming tegen dat tijdstip.

Artikel 302
Opzegging van overeenkomst door erfgenamen van huurder, onderscheidenlijk zijn echtgenoot of geregistreerde partner, op de voet van art. 229 lid 2 dient te geschieden op een termijn van tenminste zes maanden. Art. 293 lid 2, 1e zin, en lid 3 is van toepassing.

Artikel 303
1 Zowel de huurder als de verhuurder kunnen vorderen dat de rechter de huurprijs, zo deze niet overeenstemt met die van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse, nader zal vaststellen:
a. indien de overeenkomst voor bepaalde tijd geldt, na afloop van overeengekomen duur;
b. in alle andere gevallen, telkens wanneer tenminste 5 jaar zijn verstreken sinds de dag waarop de laatste door partijen vastgestelde huurprijs is ingegaan of waarop de laatste door rechter vastgestelde huurprijs is gevorderd.

2 Bij de nadere vaststelling van huurprijs let de rechter op het gemiddelde van huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse, die zich hebben voorgedaan in tijdvak van 5 jaren voorafgaande aan de dag van instellen van vordering. Iedere aldus in vergelijking te betrekken huurprijs wordt herleid volgens de algemene ontwikkeling van prijspeil sinds de dag waarop die huurprijs gold tot aan die van instellen van vordering. Zo het niet mogelijk is de rechter de voor de toepassing van deze maatstaf benodigde gegevens te verschaffen, maakt de rechter een schatting aan de hand van wel te zijner beschikking staande gegevens, waarbij hij die maatstaf zoveel mogelijk als richtsnoer bezigt.
3 De rechter wijst een vordering tot verhoging van huurprijs af, voor zover deze is gegrond op verbeteringen van gehuurde, die op kosten van huurder zijn aangebracht.
4 Indien de rechter de huurprijs nader vaststelt, geldt deze met ingang van dag waarop deze is gevorderd, tenzij hij op vordering van van partijen op grond van bijzondere omstandigheden van geval een andere ingangsdatum vaststelt. Hij kan daarbij tevens bepalen dat de huurprijs gedurende een door hem vast te stellen termijn van ten hoogste 5 jaren geleidelijk zal worden aangepast.

Artikel 304
1 Een vordering tot nadere huurprijsvaststelling is slechts ontvankelijk, indien deze vergezeld gaat van advies omtrent de nadere huurprijs, opgesteld door een of meer door partijen gezamenlijk benoemde ter zake deskundigen.
2 Indien partijen geen overeenstemming bereiken over de benoeming van deskundige, benoemt de rechter deze op verzoek van meest gerede partij. Indien een zodanig verzoek wordt gedaan, geldt de dag van dat verzoek voor de toepassing van art. 303 leden 1, 2 en 4 als de dag waarop de vordering tot nadere vaststelling van huurprijs is ingesteld.
3 De kosten van advies zijn proceskosten als bedoeld in artikel 237 van Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ; de artikelen 195 , 196 , 199 en 244 van dat wetboek zijn van overeenkomstige toepassing.

Meer info is te vinden op www.bedrijfshuuradvies.com

 

 

Trefwoorden: Aanpassen Huur, Bedrijfs Huur Advies, Bedrijfshuur Advies, Bedrijfshuuradvies, Bedrijfshuuradviescommissie, Bhac, Huur Bedrijfsruimte, Huur Horecaruimte, Huur Winkelruimte, Huurprijs Bedrijfsruimte, Huurprijs Herziening, Huurprijsherziening, Huurprijsherzieningsprocedure, Huursverhoging, Huurverhoging, Verhoging Huur, Winkelhuur,