PATIËNTENORGANISATIES SLAAN DE HANDEN INEEN OM ONNODIG VERLIES VAN WERK TE VOORKOMEN

Door: Whiplash Stichting Nederland (wsn)  11-05-2011

 

project DIAlooggestuurde re-integratie

Persbericht

PATIËNTENORGANISATIES SLAAN DE HANDEN INEEN OM ONNODIG VERLIES VAN WERK TE VOORKOMEN

Drie patiëntenorganisaties gaan samenwerken om onnodige uitval uit het arbeidsproces te voorkomen: zij investeren de komende vier jaar in de ondersteuning van zieke werknemers en in een dialoog met bedrijfsartsen. Werknemers met whiplash, ME/CVS of het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) ervaren steeds meer knelpunten om met hun aandoening aan het werk te blij-ven. Voor deze werknemers is het van groot belang om hun werk te kunnen blijven uitvoeren, maar oplossingen voor werkhervatting staan, mede door bezuinigingen, sterk onder druk.

De Whiplash Stichting Nederland, de Steungroep ME & Arbeidsongeschiktheid en de Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging starten gezamenlijk het project ‘Dialooggestuurde Re-integratie’.

Whiplash, ME/CVS, en PDS hebben gemeen dat ze als ‘moeilijk objectiveerbaar’ worden aangemerkt of pas laat worden onderkend. De bedrijfsarts heeft weinig handvatten voor de begeleiding van deze werknemers en wederzijdse misverstanden en vooroordelen kunnen het onderlinge vertrouwen scha-den. Door bezuinigingen bij bedrijven komt de begeleiding door bedrijfsartsen verder onder druk te staan. Tevens hebben hervormingen van de sociale zekerheid een verharding meegebracht in de beoordeling van deze ziektebeelden. Extra uitdagingen voor de zieke werknemer en bedrijfsarts om in deze situatie gezamenlijk en in goed overleg met de werkgever, de werkgerelateerde problemen aan te pakken.

Dit alles vraagt steeds meer van een werknemer: een werknemer moet in staat zijn om zelf aan te geven welke problemen hij ervaart, oplossingen aan te dragen en deze op te pakken in samenspraak met andere betrokkenen op de werkvloer. Niet eenvoudig in een situatie waarin de werknemer ook om moet gaan met gezondheidsproblemen en te maken krijgt met verplichtingen volgens ingewikkelde wet- en regelgeving.

Het project ‘Dialooggestuurde re-integratie’ ontwikkelt instrumenten om zieke werknemers te onder-steunen, in de vorm van een werkwijzer, een training en een e-learningmodule.

De werknemer heeft de werkomgeving heel hard nodig om oplossingen te realiseren. Het project wil daarom ook een brug slaan tussen werknemer en bedrijfsarts en zal een advies aan bedrijfsartsen bieden voor opbouwende communicatie met de zieke werknemer.

Het project kan uitgevoerd worden dankzij een subsidie van het ministerie van VWS.

Meer informatie op www.whiplashstichting.nl, www.steungroep.nl, www.pdsb.nl


Contact Whiplash Stichting Nederland (wsn)

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share