Nieuwe website Mantion online!

Door: Mantion -architects For Business Growth  27-03-2008

Elke onderneming kan oneindig groeien, deel I

Mantion gelooft in de oneindige groeipotentie van bedrijven. Vanuit het Positief Onderscheidend Vermogen is groei –onafhankelijk van economische fluctuaties en andere invloeden van buitenaf – àltijd een optie. Voor u ligt deel I van Mantion’s visie op ondernemingsgroei: ‘De bron’. Op de website (www.mantion.nl) zijn de delen II t/m IV te downloaden.

Groei van ondernemingen wordt vaak aangeduid met een curve. Opvallend daarbij is dat de pioniersfase meestal een steile lijn omhoog toont, de lijn dan wat afvlakt in de groeifase en vervolgens naar horizontaal neigt in de autoriteitsfase. De gebruikelijke vorm van deze lijn suggereert dat een voortgaande, meer steile groeilijn niet mogelijk is.
Deze veronderstelling heeft bij veel ondernemers en bestuurders een conditionerend effect; het wordt een ‘self-fulfilling prophecy’. Men neemt aan dat deze ontwikkelingslijn wetmatig is en instrueert zichzelf daarmee onbewust onvoldoende positief. Men krijgt feitelijk wat men geeft. Voor de onderneming waaraan men leiding geeft is afvlakkende groei het resultaat. De onderneming laat vanuit een dergelijke aansturing veel potentieel ongebruikt. Zo blijven veel kansen op oneindige groei onbenut.
En de kansen liggen binnen handbereik, in overvloed! Eén van de aandachtspunten bij het faciliteren van oneindige groei is handelen vanuit de kern van de organisatie; handelen vanuit de bron.

De bron
De oorsprong van elke onderneming, of het nu in economische of andere context is, is de op waarden gebaseerde overtuiging van één of meer pioniers dat met het vermarkten van een bepaald idee een onderneming te bouwen valt. En dat met dat bouwen ook een aantrekkelijke vorm van welstand en welvaart te bereiken is. Van belang is hierbij onmiddellijk op de volgorde te letten. Het gaat pioniers nimmer primair om de welvaart en het geld. Het gaat ze om de dynamiek, het respect en de trots die met het verwezenlijken van de overtuiging en het tonen van hun inspiratie te verkrijgen is. Pas naarmate de natuurlijke behoefte aan ontwikkeling, respect en trots bevredigd wordt, neemt de aandacht voor het materiële toe. In deze laatste verhouding ligt al een belangrijke eerste sleutel voor oneindige ondernemingsgroei. Bij persoonlijke ontwikkeling, respect en trots gaat het om diepgewortelde behoeften van de mens die als drijfveren voor het handelen worden ingezet.
We noemen dat de inspiratiebron.
Bij materiële beloning gaat het om een aandachtsveld van de mens waarmee een behoefte van veel lagere, motiverende waarde wordt geprikkeld. Echter, op basis van uitsluitend motivatie is oneindige groei niet gegarandeerd. Daarvoor is de bron van inspiratie nodig. Bij toenemende ondernemingsgroei speelt de toenemende aandacht voor de materiële beloning een gevaarlijk destructieve rol.

Hoe meer aandacht en bevrediging op het materiële vlak, hoe minder aandacht voor de natuurlijke behoeften aan (persoonlijke) ontwikkeling, respect en trots.
Dit oeroude gegeven speelt de laatste jaren nogal op in de wijdverbreide discussie over de loonspiralen en de topbeloningen. Voor de loonspiralen geldt een effectief advies aan werknemers in het algemeen en georganiseerde werknemers en hun de vakorganisaties in het bijzonder: ‘Laat de voorzichtigheid van uw moeder in haar porseleinkast uw wijze, integere en rechtvaardige leidraad van geleidelijkheid zijn’.
Voor de topbeloningen is een zeer eenvoudige vuistregel te geven; de ultieme top van het bedrijf kan in de rede nimmer meer verdienen dan circa 3 x de hoogste honorering die is toegekend aan het hoogste mandaat direct onder de top (de tweede mandatenlaag). Bestuurders die dit principe overschrijden tonen geen of onvoldoende respect voor de inspiratiebron van de onderneming en de overige deelnemers. Zij doen uitsluitend aan groepsonwaardige zelfverrijking, wat ten koste van de continuïteit van het bedrijf gaat. Mogelijk dat een uitspraak van de grote natuurkundige Albert Einstein deze dwalende bestuurders nog op het rechte pad kan brengen: ‘Alleen een leven dat voor anderen wordt geleefd, is een waardevol leven’.


Om oneindige groei voor de onderneming te stimuleren is het dus van het allergrootste belang de inspiratiebron van het bedrijf in tact en springlevend te houden. Dat betekent dat de beloning vooral gezocht dient te worden
in de behoeftefactoren persoonlijke groei, respect en trots (zelfvertrouwen).
In het stimuleren van ondernemingsgroei dient deze vorm van beloning naar verhouding significant meer aandacht en inhoud te krijgen dan de bevrediging van de materiële behoeften.
Om de bron te vertalen naar de economische werkelijkheid is het van belang terug te gaan naar de Kernintelligentie en de Kernenergie van het bedrijf.
Meer over de exploitatie van de bron als brandstof voor oneindige groei leest u in deel II van Mantion’s serie over groeistrategieën: ‘Kernintelligentie en Kernenergie’.Dit deel, en de overige delen, zijn te downloaden op www.mantion.nlContact Mantion -architects For Business Growth

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share