Duizend en één Kracht in negen nieuwe gemeenten van start

Door: Movisie  05-06-2008
Trefwoorden: Zorg, Vrijwilliger, Allochtoon

Minister Plasterk maakt bestuurlijke afspraken over de emancipatie van allochtone vrouwen

Duizend en één Kracht in negen nieuwe gemeenten van start
Op 5 juni ondertekent minister Plasterk samen met negen gemeenten de koploperovereenkomst emancipatiebeleid
allochtone vrouwen. De negen gemeenten committeren zich hiermee aan het programma Duizend
en één Kracht, dat 50.000 vrouwen in kansarme posities maatschappelijk wil activeren.
In 2007 startten de pilotgemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Breda en Nijmegen met het opzetten
en uitvoeren van Duizend en één Kracht, met ondersteuning van de ministeries van OCW, VROM, VWS en SZW. De
pilot is in de gemeenten en bij de betrokken samenwerkingspartners positief ontvangen en belooft in de komende
jaren concrete resultaten. Het succes van het programmaconcept heeft negen nieuwe gemeenten ertoe bewogen om
de samenwerking ook aan te gaan. Op donderdag 5 juni zetten de gemeenten Hengelo, Arnhem, Sittard-Geleen,
Eindhoven, Groningen, Leeuwarden, Zeist, Enschede en Amersfoort hun handtekening hiervoor.
50.000 vrouwen actief
Tien procent van alle vrouwen in Nederland heeft een allochtone, niet-westerse achtergrond. 79% van deze ruim
800.000 vrouwen leeft in een kansarme (53%) of kwetsbare (26%) positie. De maatschappelijke en arbeidsparticipatie
van de vrouwen is laag. Veel van deze vrouwen willen en kunnen wel meedoen, maar de afstand tot de arbeidsmarkt
is vaak groot. Een laagdrempelige manier om deze vrouwen mee te laten doen in de samenleving is deelname
aan maatschappelijke activiteiten, onder andere door middel van vrijwilligerswerk. Duizend en één Kracht heeft als
doel om 50.000 vrouwen maatschappelijk te activeren door middel van vrijwilligerswerk. Het programma geeft de
vrouwen een steuntje in de rug om hun weg naar vrijwilligerswerk te vinden en helpt tegelijkertijd verschillende vrijwilligersorganisaties
om nieuwe vrijwilligers te werven.
De kracht van Duizend en één Kracht
Duizend en één Kracht investeert in het verbinden van bestaande activiteiten die kansarme vrouwen helpen hun
positie in de samenleving te verstevigen. De activiteiten worden verbonden zodat er een keten ontstaat van inburgering
naar maatschappelijke participatie. Via informele taalontmoetingen, inburgeringsactiviteiten en lokale migrantennetwerken
worden vrouwen geworven voor het vrijwilligerswerk. Een gewenst effect is dat vrouwen via vrijwilligerswerk
doorstromen naar de arbeidsmarkt. Ook bouwen vrijwilligersorganisaties nu een vrijwilligersbestand op dat een
afspiegeling is van de samenleving en van hun doelgroep. De vrijwilligers die zich aanmelden kunnen rekenen op
begeleiding van bijvoorbeeld een coach. De gemeente en de vrijwilligerscentrale coördineren de verschillende activiteiten.
MOVISIE biedt centrale ondersteuning aan de deelnemende gemeenten.
Groeiend aantal gemeenten
Omdat een essentieel aandeel van de burgers behoort tot de doelgroep vrouwen in een kansarme positie, is het voor
de gemeenten van belang om hierin te investeren. Duizend en één Kracht bundelt en verbindt het bestaande, vaak
versnipperde, aanbod voor deze vrouwen op het gebied van inburgering, participatie/activering en toetreding tot de
arbeidsmarkt. Na ondertekening van de koploperovereenkomst op 5 juni zetten in totaal 15 gemeenten in Nederland
zich in voor Duizend en één Kracht. In het najaar van 2008 volgen nog tien nieuwe gemeenten.

Trefwoorden: Allochtoon, Vrijwilliger, Zorg

Contact Movisie

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share