Betere afstemming leidt tot minder dubbel werk

Betere afstemming leidt tot minder dubbel werk van Nederlands Jeugdinstituut

Door: Nederlands Jeugdinstituut  23-10-2007
Trefwoorden: Jeugd, Jeugdzorg, Kindermishandeling

Een betere onderlinge afstemming, gebruik van moderne communicatiemiddelen voor informatieoverdracht en meer face-to-face contact tussen medewerkers van verschillende instanties in de jeugdbeschermingsketen, zorgt voor meer efficiëntie in het werk dat wordt verricht in deze sector. Dat blijkt uit de evaluatie van het NJi in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC, ministerie van Justitie) van zeven pilotprojecten, die tot doel hebben een werkwijze te ontwikkelen die een maximale doorlooptijd van 42 werkdagen mogelijk maakt.

De doorlooptijden van de ketenpartners in de jeugdbeschermingsketen (de toegang van bureau jeugdzorg, Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, Raad voor de Kinderbescherming, rechtbank, start gezinsvoogdij van bureau jeugdzorg) kunnen in totaal een termijn van bijna negen maanden in beslag nemen. De Stuurgroep Beter Beschermd besloot na afloop van een expertmeeting in 2005, dat de doorlooptijd moet worden verkort. De Projectgroep Afstemming Werkwijze in de Keten, een onderdeel van het Programma Beter Beschermd, kreeg de opdracht hiervoor een aantal pilots te starten met de betrokken ketenpartners.

Evaluatie
Het rapport Verkorting doorlooptijden in de jeugdbeschermingsketen biedt een overzicht van de resultaten van het project Afstemming Werkwijze in de Keten (de zgn. ‘pilots doorlooptijden’).
De pilots kozen voor verschillende maatregelen:
• betere afstemming door overleg in een eerder stadium
• gebruik van moderne communicatiemiddelen om gegevens uit te wisselen
• waar mogelijk gezamenlijke huisbezoeken
• werken met vastgelegde afspraken en protocollen
• het vooruit plannen van zittingen bij de rechtbank
De ervaringen van de medewerkers waren overwegend positief. Ze hebben de indruk dat het sneller en beter gaat. Of dat ook werkelijk het geval is, kon op basis van de beschikbare gegevens niet worden beoordeeld. Deelnemers zijn van mening dat een doorlooptijd van maximaal 42 werkdagen haalbaar is, mits er voldoende capaciteit is bij de genoemde organisaties. Voor het onderzoek heeft een aantal betrokken ouders en jongeren een enquête ingevuld. Zij vinden dat ze nog onvoldoende op de hoogte worden gehouden van de voortgang. Ze weten vaak niet wat hen te wachten staat.

Landelijke aanbeveling
In het rapport pleit het NJi ervoor om de knelpunten rondom gebrekkige informatiesystemen landelijk aan te pakken. De ketenpartners werken nu met verschillende informatiesystemen, die niet op elkaar aansluiten. Dit leidt tot inefficiëntie, dubbel werk en dus ook een langere doorlooptijd.

Meer informatie
Het rapport Verkorting doorlooptijden in de jeugdbeschermingsketen is als pdf bestand te downloaden via www.nji.nl/publicaties.

 

 

Trefwoorden: Doorlooptijd, Jeugd, Jeugdbeschermingsketen, Jeugdzorg, Kindermishandeling,

Contact Nederlands Jeugdinstituut

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share