Maatschappelijk werkers zijn trots op hun beroep

Maatschappelijk werkers zijn trots op hun beroep van Nederlandse Vereniging Van Maatschappelijk Werkers

Door: Nederlandse Vereniging Van Maatschappelijk Werkers  14-07-2009

Maar liefst 96 procent van de leden van de NVMW is trots op hun vak

Maatschappelijk werkers zijn trots op hun beroep

Maatschappelijk werkers zijn trots op hun beroep. Tegelijkertijd maken professionals zich zorgen over verwatering van hun beroep, omdat het beroep waarin zij de experts zijn steeds vaker wordt uitgeoefend door collega’s uit andere vakgebieden. En ze andere taken moeten vervullen dan waarvoor ze zijn opgeleid. Dat blijkt uit een onderzoek van adviesbureau MOVISIE onder de achterban van de de NVMW (Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers). Aan het onderzoek werkten bijna 700 professionals, waaronder 510 maatschappelijk werkers -leden en niet leden- mee.

De bezorgdheid bij professionals dat het beroep waarin zij de experts zijn, wordt uitgekleed of uitgeoefend door beroepskrachten uit andere vakgebieden en vrijwilligers vertaalt zich in een grote behoefte aan belangenbehartiging. Zo blijkt uit het onderzoek dat bijna 50 procent van de deelnemers denkt dat beroepsverenigingen een belangrijke rol spelen om een vuist te maken naar werkgevers en overheid. Dat geldt voor zowel leden als niet leden van beroepsverenigingen. Bovendien blijkt dat meer dan 40 procent van de ondervraagden denkt dat de activiteiten van beroepsverenigingen verbreed moeten worden.

Door de roep om belangenbehartiging breiden de beroepsverenigingen het huidige dienst- en productaanbod uit. De Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW), met ruim 4000 leden de grootste beroepsvereniging, wordt door haar achterban reeds gezien als de spreekbuis richting politiek en werkgevers. Ook scoort de beroepsvereniging bij de leden hoog op het aanbieden van kennis, het organiseren van studiedagen en, bijeenkomsten. Vooral de jonge leden waarderen deze vormen van deskundigheidsbevordering en professionalisering hoog. De NVMW krijgt het etiket kundig en degelijk van haar leden. Bovendien blijkt uit het onderzoek dat meer dan 45 procent van de achterban van de NVMW vindt dat hun club ook een belangrijke rol in speelt in het versterken van de beroepsidentiteit.

Hoe meer beroepsverenigingen differentiëren naar beroepssectoren, hoe dichter de beroepsvereniging bij haar de professionals en hun beroepsidentiteit en -trots komt te staan en hoe meer draagvlak voor invloedsuitoefening ontstaat, zegt Iris Leene directeur Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers. Bovendien ontstaat zo een positief spanningsveld tussen beroepsverenigingen enerzijds en de overheid en werkgevers anderzijds. Laatstgenoemden maken volgens Leene geen onderscheid tussen de verschillende professionele beroepsgroepen. Overheid en werkgevers spreken over dé agogen of welzijnswerkers, omdat ze weinig belang hebben te praten over deelbelangen van beroepsgroepen.

De NVMW is hét platform en netwerk voor professionals. De NVMW is een representatieve beroepsvereniging die zichtbaar is in de maatschappij, en met lef de collectieve belangen van maatschappelijk werkers behartigt. Bovendien borgt de NVMW de kwaliteit van het beroep, en richt zich op kennisoverdracht en individuele dienstverlening aan leden. Onderdeel van het lidmaatschap is het vakblad Maatwerk. Verder ontwikkelt en beheert de NVMW het beroepsprofiel en de beroepscode van maatschappelijk werkers.

Opdrachtgever van het onderzoek is het Platform Sociaal Agogische Beroepen opgericht door de beroepsvereniging voor orthopedagogen Phorza, de Beroepsvereniging voor Opbouwwerkers Nederland (BON) en de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW) om als zichtbare landelijke belangenbehartiger iets te bereiken bij beleid en politiek. Het onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS.

Voor informatie kunt u bellen met Iris leene, directeur NVMW. 030-294 86 03


Contact Nederlandse Vereniging Van Maatschappelijk Werkers

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share