NVDA publiceert Beroepscode Doktersassistent

Door: Nvda  19-11-2008
Trefwoorden: Gezondheidszorg, Zorg, Huisartsenpraktijk

De coördinerende en verwijzende taken van de doktersassistenten, onder meer via triage, maken een efficiënte praktijkvoering mogelijk voor alle beroepsbeoefenaren in een artsenpraktijk. In de Beroepscode Doktersassistent staan de ethische en praktische normen en waarden die volgens de NVDA bij het beroep horen. Met de beroepscode geeft de NVDA andere beroepsbeoefenaren en (potentiële) zorgvragers inzicht in de normen en waarden die binnen de beroepsgroep gebruikelijk zijn. De beroepscode sluit aan bij het 'Beroepsprofiel Doktersassistent' (NVDA, 2005). Daarin worden de algemene taken en verantwoordelijkheden van een doktersassistent beschreven, plus de door haar te leveren zorg, producten en diensten.

De richtlijnen in de Beroepscode Doktersassistent zijn zeer concreet omschreven. Het gaat allereerst om uitgangspunten die betrekking hebben op de dagelijkse beroepsuitoefening. Bijvoorbeeld: 'Als doktersassistent houd ik kennis en vaardigheden, die nodig zijn voor een verantwoorde beroepsuitoefening, op peil.' Op de tweede plaats beschrijft de beroepscode aspecten van de relatie tussen doktersassistent en zorgvrager. Bijvoorbeeld: 'Als doktersassistent ga ik op verantwoorde wijze om met de verslaglegging van gegevens van de zorgvrager in het zorgdossier.' Het derde onderdeel behandelt de samenwerking met andere zorgverleners. Bijvoorbeeld: 'Als doktersassistent blijf ik bij de overdracht van taken aan andere zorgverleners erop letten dat de kwaliteit van de zorgverlening aan de zorgvrager gewaarborgd is.' Ten slotte geeft de beroepscode de doktersassistent handreikingen voor haar beroepsmatige relatie tot de samenleving. Bijvoorbeeld: 'Als doktersassistent verleen ik ook buiten mijn werkomgeving vanuit mijn professionele deskundigheid zorg aan iedere persoon die behoefte heeft aan spoedeisende zorg.'

Het terrein waarop doktersassistenten actief zijn, is zeer verschillend. In Nederland werken 25.000 dokterassistenten, zowel in de eerste- en tweedelijnszorg als in andere instellingen (bijvoorbeeld GGD'en en arbodiensten). De meeste doktersassistenten zijn te vinden in huisartsenpraktijken (15.000) en in ziekenhuizen (4.500). Deze professionals zullen de Beroepscode Doktersassistent moeten vertalen naar de eigen situatie.

De NVDA is de beroepsvereniging van en voor dokterassistenten in Nederland. Zij maakt zich sterk voor een stevige positie van de doktersassistent als professional in de moderne zorgverlening. In het recent gepubliceerde 'Visiedocument 2009-1011' pleit de NVDA voor enkele concrete maatregelen om een hoge kwaliteit van de beroepsuitoefening blijvend te garanderen, en om de verdere professionalisering van het beroep van doktersassistent te bevorderen. Een beroepscode is daarbij een onmisbaar instrument.

Trefwoorden: Beroep, Beroepscode, Doktersassistent, Gezondheidszorg, Huisartsenpraktijk, Zorg