Persbericht criteriaontwikkeling Duurzaam Inkopen

Door: Senternovem  12-10-2007
Trefwoorden: Onderwijs, Duurzaam, Industrie

PERSBERICHT DUURZAAM INKOPEN

Criteriaontwikkeling Duurzaam Inkopen samen met stakeholders
SenterNovem ontwikkelt in opdracht van het Ministerie van VROM milieu- en sociale criteria voor alle relevante productgroepen die overheden inkopen. Deze criteria worden in samenspraak met de overheden en marktpartijen ontwikkeld, zodat de criteria aansluiten bij de huidige kennis en ervaring op de verschillende gebieden. In totaal gaat het om ongeveer 80 productgroepen waarvoor criteria ontwikkeld worden, zoals: kantoormeubelen, papier, catering, energie, dienstauto’s, maar ook de Bouw- en GWW-sector. De overheid is speler van formaat in deze sectoren en wil zo de markt verduurzamen.

Duurzaamheid bij huishoudelijk afvalbeheer
Ook voor diensten en producten die te maken hebben met het beheer van huishoudelijk afval worden criteria ontwikkeld. Hieronder vallen diensten en producten die verband houden met inzamelmiddelen, inzameling, overslag en de verwerking van afval. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het huishoudelijk afvalbeheer.
Als aftrap van de duurzaamheidsverkenning zijn er in juli 2007 stakeholderbijeenkomsten georganiseerd met marktpartijen, brancheverenigingen en gemeenten. Doel was hun mening te peilen en informatie te vergaren. Stakeholders benadrukten het belang van redelijk abstracte duurzaamheidscriteria, zodat bij aanbesteding voldoende ruimte voor innovatie en creativiteit overblijft. Verder bepleitten stakeholders om duurzaamheid vorm te geven bij het totale ontwerp van afvalbeheer aangezien alle onderdelen in onderling verband met elkaar kunnen staan. Op die manier wordt duurzaamheid bij alle onderdelen en in onderling verband gewogen. Voor afvalinzamelmiddelen is het bijvoorbeeld belangrijk hoe de afvalinzameling is ingericht.
Op dit moment verwerkt SenterNovem de input van de stakeholders in de duurzaamheidsverkenning. Op basis van deze verkenning worden conceptcriteria opgesteld. Deze worden nog dit jaar voorgelegd aan stakeholders. Naar verwachting zijn criteria voor afvalbeheer begin 2008 klaar. Hebt u extra input voor de duurzaamheidsverkenning, dan kunt u dit sturen naar [email protected]

Bouw en Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW)
Bij duurzaamheidscriteria voor Bouw en GWW gaat het om zeer uiteenlopende objecten zoals kantoren, wegen, vaarwegen, bruggen, tunnels, openbare verlichting en groen. De criteria beslaan per productgroep de hele keten: ontwerp, realisatie, onderhoud, beheer en sloop. Ook wordt onderzocht hoe de eisen en wensen in het inkoopproces verankerd kunnen worden, bijvoorbeeld in het contract of in het aanbestedingsproces zelf via geschiktheids- of gunningseisen.

Met stakeholders Bouw en GWW
De criteria voor de Bouw en GWW worden ontwikkeld in een Themawerkgroep met vertegenwoordigers van het rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat, Rijksgebouwendienst en ProRail. Daarnaast worden branches, bedrijven, kennisinstituten en belangengroepen actief bij de criteriaontwikkeling betrokken via stakeholderbijeenkomsten en consultatierondes, die per productgroep worden georganiseerd. Op die manier is de bestaande kennis en expertise het fundament van de duurzaamheidscriteria in de Bouw en GWW. Voor de productgroepen Bouw en Wegennet zijn stakeholderbijeenkomsten geweest met een brede vertegenwoordiging van overheden en marktpartijen. Dit najaar worden de conceptcriteria hiervoor voorgelegd aan dezelfde stakeholders.

Voor andere productgroepen worden eind dit jaar of begin volgend jaar stakeholderbijeenkomsten georganiseerd. Deze worden te zijner tijd gemeld op de site van Duurzaam Inkopen – www.senternovem.nl/duurzaaminkopen.

Innovatie stimuleren
Specifiek voor de Bouw en GWW is dat niet alleen op productgroepniveau wordt aanbesteed, maar ook steeds meer op functioneel niveau, het zogenaamde innovatief aanbesteden. Verder is in de Bouw en GWW veel LCA-kennis beschikbaar en zijn al diverse milieuprestatie instrumenten ontwikkeld. De criteria zullen hierop aansluiten. Zo wil de overheid meer innovatie stimuleren.
De overheid wil hiermee criteria ontwikkelen die ambitieus genoeg zijn om een flinke stap voorwaarts te maken op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Daarnaast zorgt SenterNovem ervoor dat de criteria realistisch, haalbaar en verifieerbaar zijn.


Noot voor de redactie
Voor meer informatie: Hetty Bouwhuis, tel. 030 214 7007 of Joyce de Wit, tel 030 214 7015, communicatieadviseurs Duurzaam Inkopen. Meer informatie over Duurzaam Inkopen vindt u op www.senternovem.nl/duurzaaminkopen.

Trefwoorden: Duurzaam, Gemeenten, Industrie, Inkopen, Innovatie, Klimaat, Milieu, Ministerie, Onderwijs, Provincies, Subsidiƫ