Studiedag Verschoningsrecht en waarheidsvinding in strafzaken

Door: Studiecentrum Kerckebosch  09-11-2011
Trefwoorden: Juridisch, Politie, Justitie

Studiedag - Vrijdag 2 december 2011 - Postillion Hotel, Utrecht-Bunnik Vele organisaties en actoren in onze maatschappij streven naar een veilige en eerlijke samenleving. In het bijzonder de overheid heeft daarin volgens velen een richtinggevende taak. Het Openbaar Ministerie en de politie die deze veilige samenleving willen waarborgen ondervinden hierin – in hun eigen perceptie - veel knelpunten en belemmeringen die verbonden zijn met het verschoningsrecht. Toch is dat verschoningsrecht de uitkomst van een afweging van het belang van de vrije communicatie tussen de professionele hulp- en steunverleners en hun cliënten, waarbij met name ook het beroepsgeheim een rol speelt. Het verschoningsrecht als het recht om niet te hoeven getuigen (of niet op alle vragen te antwoorden) is ten nauwste met beroepsgeheim verbonden. Dit lijkt het meest evident bij medici en andere zorgverleners (zoals psychotherapeuten), advocaten en geestelijken. Als het gaat om notarissen lijken er meer vraagtekens gesteld te kunnen worden: wat zou er wel en wat niet onder het verschoningsrecht moeten vallen? Bij journalisten ligt het nog ingewikkelder, omdat daar de afwezigheid van een verschoningsrecht leidde tot een “veroordeling” van ons land door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (zaak-Voskuil). Groot maatschappelijk belang Een gesprek tussen een advocaat en een verdachte, een transactie bij een notaris, een bekentenis van een misdaad bij een geestelijke of een anamnese in verband met een diagnose en behandeling bij een arts kunnen zeer veel waardevolle informatie opleveren om een ernstige misdaad op te lossen of, nog veel belangrijker, te voorkomen. Toch wordt er veel waarde gehecht aan het verschoningsrecht, omdat dit bij uitstek het beroepsgeheim operationeel maakt. Het wordt door velen, vooral in de desbetreffende beroepen, als een groot maatschappelijk belang gezien, dat een ieder zich vrij tot hen om bijstand en advies moet kunnen wenden, zonder vrees voor het doorgeven aan bijvoorbeeld de politie of zelfs openbaarmaking van wat er vertrouwelijk besproken is. Dit belang wordt zo groot gevonden, dat het een specifieke inbreuk rechtvaardigt op het vrije karakter van de waarheidsvinding. Dit speelt vooral een rol met betrekking tot het strafrecht. De zaak Tristan van der V.. Prevaleert een vertrouwelijk gesprek boven een veilige samenleving? Maar is het verschoningsrecht niet toe aan een herziening? Prevaleert een veilige samenleving onder omstandigheden niet boven een vertrouwelijk gesprek zoals is gebleken in de zaak Tristan van der V.? Hoe kijken de beroepsgroepen die onder een verschoningsrecht vallen zelf tegen deze problematiek aan? Kan het verschoningsrecht onder bepaalde omstandigheden worden opgeheven? Zo is een notariële acte van een familie erfenis vertrouwelijk, maar waarom moet dit ook gelden voor een puur zakelijke transactie van onroerende zaken? En kan een advocaat een gesprek met een verdachte vertrouwelijk houden, als deze aan hem een gruwelijke moord bekent en de vindplaats van het stoffelijke overschot aangeeft van een kind van wie de ouders al maandenlang in onzekerheid verkeren over het lot van hun kind? Verschoningsrecht onder specifieke omstandigheden opheffen? Op deze conferentie, die door Studiecentrum Kerckebosch wordt georganiseerd in samenspraak met het Wetenschappelijk Bureau van het Openbaar Ministerie en met het Seminarium voor Bewijsrecht, wordt het verschoningsrecht in zijn huidige vorm besproken, maar vooral de grenzen ervan. De centrale vraagstelling is: Dient het verschoningsrecht onder specifieke omstandigheden en zaken te worden opgeheven, dan wel beperkt? En is het denkbaar en acceptabel dat een beroepsgroep met een verschoningsrecht (via eigen organisaties) onder bepaalde omstandigheden zelf het verschoningsrecht naast zich neerlegt, bijvoorbeeld door richtlijnen vast te stellen voor “disclosure” van vertrouwelijke gegevens in bepaalde gevallen? Vragen en specifieke aspecten die tijdens de conferentie aan de orde komen: Oorsprong, ontstaan en ontwikkeling verschoningsrecht in verband met het beroepsgeheim Wie bepaalt de inhoud en omvang van het verschoningsrecht in een concreet geval? Hoe om te gaan met gecodeerde telefoonnummers advocaten? Hoe te handelen als advocaten zelf strafrechtelijk in de fout gaan, althans onder verdenking vallen? Zijn er redenen tot het opheffen van het verschoningsrecht als vertrouwenspersoon of cliënt zelf met – geheim te houden - informatie naar buiten treden? Het spanningsveld tussen opsporing en medisch beroepsgeheim Geestelijken en beroepsgeheim versus spreekplicht Hoe zit het met ontucht als de ene geestelijke bij de andere te biecht gaat? De notaris: wat zou er wel en wat niet onder het verschoningsrecht moeten vallen? Verschoningsrecht bij journalisten: de juridische stand van zaken Meer informatie op www.kerckebosch.nl NMI 5 punten KNB 5 punten NOvA 5 punten

Trefwoorden: Juridisch, Justitie, Politie, Straf Proces Recht

Contact Studiecentrum Kerckebosch

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share

Andere producten en diensten van Studiecentrum Kerckebosch

24-11-2011

De nieuwe veiligheidskaart van Nederland

veiligheidskaart, gerechtelijke kaart, veiligheidsketen, nationale politie


22-11-2011

Update Straf(proces)recht 2012

strafrecht, advocaat, strafprocesrecht, procesrecht, juridisch, recht09-11-2011

Studiedag Forensische psychologie en psychiatrie

Studiedag - Woensdag 14 december 2011 - Postillion Hotel Utrecht - Bunnik Er woedt een pittige strijd in de wereld


09-11-2011

Cursus Hoger Beroep

rechtzaak, rechter, rechtzaal


09-11-2011

Jaarconferentie De Aanpak van Problematische Schulden

wsnp, msnp, schuldhulp, schuldhulpverlening, schulden, budget,


09-11-2011

Praktijkmiddag Internet Surveillance, Onderzoek en Opsporing

internet, fraude, cybercrime


09-11-2011

Actualiteiten Jeugdstraf(proces)recht en Jeugdbescherming

strafrecht, jeugdrecht, jeugd, jongeren


09-11-2011

Studiemiddag De aanpak van allochtone jeugdcriminaliteit

jeugdzorg, jeugdcriminaliteit, politie, allochtone


09-11-2011

Actualiteit Witwassen

witwassen, geld, fiscaal ,financieel, fraude, politie, justitie, onderzoek, opsporing, vervolging, forensisch


09-11-2011

Cursus Bewijsrecht

bewijsrecht, civielrecht, civiel recht, burgelijk recht, procesrecht


09-11-2011

De Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen in aantocht!

jeugdzorg, kinderbescherming, jeugdhulp, hulpverlening, jeugd, kinderen, jongeren


Trends en ontwikkelingen in de internationale informatie uitwisseling, opsporing en vervolging van Studiecentrum Kerckebosch thumbnail
09-11-2011

Trends en ontwikkelingen in de internationale informatie uitwisseling, opsporing en vervolging

verhoring, opsporing, vervolging, forensisch, politie, justitie, trends, internationale opsporing


16-07-2010

De aanpak van faillissementsfraude

Op deze studiedag komt het verschijnsel faillissementsfraude in volle omvang aan de orde. Wat moeten wij precies onder fraude verstaan? Wie plegen dit soort fraudes?