Studiemiddag De aanpak van allochtone jeugdcriminaliteit

Door: Studiecentrum Kerckebosch  09-11-2011
Trefwoorden: Juridisch, Politie, Jeugdzorg

Criminaliteit onder allochtone jongeren is vele malen hoger dan onder Nederlanders. De redenen hiervoor zijn talrijk. Deze bevolkingsgroepen leven vaak in (stedelijke) concentratiebuurten waar nauwelijks nog autochtonen wonen. Het zijn opeenhopingen van uitkeringstrekkers, lage inkomens, werkloze jongeren en ouders, ouders die geen of gebrekkig Nederlands spreken, kinderen met een taalachterstand, slechte scholen en een criminele jeugd. Deze omstandigheden leiden onder andere tot gedragingen die strafbaar zijn naar Nederlands recht, maar gedoogd, aangemoedigd of toelaatbaar volgens het recht van de groep waaruit de crimineel afkomstig is. Multicultureel vakmanschap De aanpak van Marokkaanse ‘rotjongens’ en ander allochtoons gerelateerd geweld en overlast vereist een andere manier van (politie)optreden en vervolging. Uitsluiting op de arbeidsmarkt en discriminatie (in de rechtszaal) zijn niet de oplossingen. Door middel van kennis van de culturele achtergronden van deze allochtone bevolkingsgroepen kan een aangepast politieoptreden meer effect krijgen. Zou een van de beleidspunten moeten zijn het toewerken naar ‘reintegrative shaming’? Of moet de focus komen te liggen op snelrecht en resocialisatie? Om deze vragen te beantwoorden is multicultureel vakmanschap een vereiste. Doel van de studiemiddag Tijdens deze studiemiddag maakt u kennis met de culturele achtergronden van allochtone bevolkingsgroepen waarbij de nadruk zal komen te liggen op Turken en Marokkanen. Ook leert u de manieren kennen waarop deze bevolkingsgroepen het beste benaderd en behandeld kunnen worden wanneer er sprake is vanproblemen in het gezin, overlast door jongeren, geweldsdelicten en vervolging door het openbaar ministerie. Tijdens deze studiemiddag o.a. aandacht voor: Uitleg en onderscheid tussen Turks en Marokkaans (familie)recht en gebruiken De rol van ouders en ouderen in de Turkse en Marokkaanse gemeenschap Eer gerelateerd geweld Kennisneming culturele factoren bij allochtoons delict(en) Cultureel verweer binnen het Nederlands strafproces Aangepaste procedures bij allochtone delicten, maar wel binnen de Nederlandse wetgeving En meer...

Trefwoorden: Jeugdzorg, Juridisch, Justitie, Politie

Contact Studiecentrum Kerckebosch

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share

Andere producten en diensten van Studiecentrum Kerckebosch

24-11-2011

De nieuwe veiligheidskaart van Nederland

veiligheidskaart, gerechtelijke kaart, veiligheidsketen, nationale politie


22-11-2011

Update Straf(proces)recht 2012

strafrecht, advocaat, strafprocesrecht, procesrecht, juridisch, recht09-11-2011

Studiedag Forensische psychologie en psychiatrie

Studiedag - Woensdag 14 december 2011 - Postillion Hotel Utrecht - Bunnik Er woedt een pittige strijd in de wereld


09-11-2011

Cursus Hoger Beroep

rechtzaak, rechter, rechtzaal


09-11-2011

Jaarconferentie De Aanpak van Problematische Schulden

wsnp, msnp, schuldhulp, schuldhulpverlening, schulden, budget,


09-11-2011

Praktijkmiddag Internet Surveillance, Onderzoek en Opsporing

internet, fraude, cybercrime


09-11-2011

Actualiteiten Jeugdstraf(proces)recht en Jeugdbescherming

strafrecht, jeugdrecht, jeugd, jongeren


09-11-2011

Studiedag Verschoningsrecht en waarheidsvinding in strafzaken

verschoningsrecht, artsen, notarissen, advocaten


09-11-2011

Actualiteit Witwassen

witwassen, geld, fiscaal ,financieel, fraude, politie, justitie, onderzoek, opsporing, vervolging, forensisch


09-11-2011

Cursus Bewijsrecht

bewijsrecht, civielrecht, civiel recht, burgelijk recht, procesrecht


09-11-2011

De Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen in aantocht!

jeugdzorg, kinderbescherming, jeugdhulp, hulpverlening, jeugd, kinderen, jongeren


Trends en ontwikkelingen in de internationale informatie uitwisseling, opsporing en vervolging van Studiecentrum Kerckebosch thumbnail
09-11-2011

Trends en ontwikkelingen in de internationale informatie uitwisseling, opsporing en vervolging

verhoring, opsporing, vervolging, forensisch, politie, justitie, trends, internationale opsporing


16-07-2010

De aanpak van faillissementsfraude

Op deze studiedag komt het verschijnsel faillissementsfraude in volle omvang aan de orde. Wat moeten wij precies onder fraude verstaan? Wie plegen dit soort fraudes?