Economisch perspectief ontbreekt in Provinciale Glastuinbouwnota

Door: Zlto  05-09-2006
Trefwoorden: Landbouw, Economie

De provincie Noord-Brabant dreigt met haar beleidvoornemens een kansrijke sector in de wielen te rijden. De glastuinbouw draagt immers in belangrijke mate bij aan de vitaliteit en leefbaarheid van het Brabantse platteland. En juist deze sector wenst men qua ruimtelijke ontwikkeling een halt toe te roepen.

De denklijn in de nota, zijnde clustering van de glastuinbouwbedrijven in Brabant wordt ook door de ZLTO ondersteund. Het realiseren van vitale, moderne glastuinbouwclusters moet het uiteindelijke streefbeeld zijn. Op deze nog te ontwikkelen locaties zouden de nu nog honderden solitair gelegen bedrijven een nieuwe opstart kunnen maken. Op papier een prima plan, want via samenwerking en nieuwe kasconcepten kunnen ondernemers toekomstgericht ondernemen. En bij nieuwbouw kan sterk ingezet worden op het aspect beeldkwaliteit en verschijningsvorm. Landschappelijke inpassing van de glasopstanden is daarbij onderdeel van het planontwerp.

De Provincie is stellig in haar standpunt. Solitair gelegen bedrijven moet, in tegenstrijd met de landelijke tendens, geen extra ontwikkelingsruimte worden geboden. Dit ondermijnt immers de wens tot clusteren. Een generieke benadering, welke geen rekening houdt met het individuele bedrijf.
Het merendeel van de bedrijven ligt in de Agrarische Hoofd Structuur (AHS) zonder flora- en faunawaarden. Bedrijven zijn fasegewijs gegroeid en dragen bij aan de sociale cohesie van menig dorpsgemeenschap. Veel bedrijven zijn recent gemoderniseerd en nog lang niet afgeschreven.

In een aantal aspecten heeft de Provinciale nota niet voorzien. Het ontbreekt aan instrumentaria en middelen die de beoogde verplaatsingen mogelijk maken. Maar het grootste knelpunt is het ontbreken van nieuwe locaties voor de uit te plaatsen bedrijven. Daarmee staat de provinciale denklijn volgens de ZLTO los van de realiteit. Het is niet reëel en feitelijk onverstandig om bij het ontbreken van een passend alternatief de ontwikkeling van honderden bedrijven te blokkeren.

Zeker 250 bedrijven dreigen door het beleidsvoornemen in de knel te komen. Duizenden werknemers moeten de komende jaren mogelijk voor hun baan vrezen. Indien de Brabantse ondernemers hun bedrijf qua schaalgrootte niet kunnen aanpassen aan de landelijke ontwikkeling verliezen zij hun marktpositie. Ook in de glastuinbouw is kostenreductie een eis tot overleven.

De ZLTO rekent nu op de politieke partijen van Provinciale Staten. Zij komen op 08 september tijdens de commissie Ruimte en Milieu bijéén om zich over de nota Glastuinbouw te buigen.

Trefwoorden: Economie, Landbouw