(Interim) Management

Door: G.A. Visie  19-04-2011
Trefwoorden: Interim Management

 Veranderingsprocessen, zoals onder andere kostenbeheersing, kwaliteitsverbetering, hernieuwde marktoriëntatie of crisissituaties kunnen resulteren in herstructurering of tijdelijke managementondersteuning van organisaties. Deze veranderingen hebben grote invloed op organisatiestructuur en medewerkers, zowel in kader- of uitvoerende functies als bij de leiding van de organisatie.
Het inzetten van interim management kan dergelijke processen in goede banen leiden. Het inzetten van interim management is een effectief instrument bij veranderingsprocessen of reorganisaties, maar ook in overbruggingssituaties. Bij het wegvallen van een leidinggevende zorgt een interim manager voor de noodzakelijke continuïteit in de organisatie. Afhankelijk van de behoefte van de opdrachtgever kunnen interim managers of specialisten op een bepaald vakgebied ingezet worden als (algemeen) directeur, functioneel manager of interim controller, technisch projectleider, businessanalist, hoofd personeelszaken, marketingspecialist, etc.

Kwaliteit:
Bij de keuze van een interim manager staan kwaliteit, kennis en ervaring centraal. Van interim managers wordt vaak verwacht dat zij beleidslijnen uitzetten, maar tegelijkertijd de organisatie draaiende houden en het nieuwe beleid implementeren.
G.A. Visie heeft haar sporen binnen diverse bedrijven en branches reeds verdiend. 

Werkwijze:
Op grond van een grondige analyse van de problematiek worden doelstelling en plan van aanpak vastgelegd. U beslist, in nauwe samenwerking met G.A. Visie , of ons stappenplan past binnen uw visie. Verder spreekt het voor zich dat de omvang van de interim-periode, betalingscondities en dergelijke helder zijn vastgelegd.
Wij leveren wij u projectregie: vanuit onze expertise blijven wij uw organisatie ondersteunen. Dit schaduwmanagement vergroot het welslagen van het interimproject.
Tijdens de loop van de opdracht evalueren wij regelmatig met u. In het proces zijn vaste evaluatie- en controlemomenten ingebouwd. Na afloop van de opdracht vindt een eindevaluatie plaats.

Algemene doelstelling is uw organisatie zo snel mogelijk voor te bereiden op het in eigen hand nemen van het veranderingsproces. Hierbij worden onze taken op zorgvuldige wijze overgedragen, waarbij hulp geboden wordt bij het opstellen van de profielschets en de in- of externe selectie van de permanente opvolger
.

Trefwoorden: Interim Management