Een schone en veilige buurt met behulp van rQ

Door: ROCATEQ EUROPE B.V.  12-07-2011

Wanneer u uw winkelwagens met het rQ systeem be­veiligt tegen verlies en diefstal, dan levert dat niet alleen voor­delen op voor u, maar de hele buurt profi­teert ervan! De buurt rondom de winkel wordt niet meer ontsiert en vervuild door winkelwagens in brandgangen, tuinen, galerijen, portieken en plantsoenen. Daar­bij neemt de veiligheid in de winkel- en woon­omgeving toe: er zijn geen winkel­wa­gens meer die het verkeer hinderen of die ongeluk­ken voor volwas­senen en kin­deren kunnen veroorza­ken. Ge­meen­ten zijn uiter­aard voorstander van schone en veilige buurten. Dat betekent dat gemeenten de aanleg van winkelwagenbeveiliging aanbevelen en in sommige geval­len stimuleren!