Detailhandel en ambachten eisen volledige terugbetaling te veel geheven premies

Door: Koninklijke Vereniging Mkb-nederland  11-05-2006
Trefwoorden: Mkb, Overheid, Wao Premie

Brancheorganisaties in de detailhandel en ambachten, verenigd in de Nationale Winkelraad van MKB-Nederland, eisen dat het UWV de ten onrechte te veel geheven gedifferentieerde WAO-premies over de jaren 2004 tot en met 2006 volledig terugstort aan álle werkgevers van kleine bedrijven in deze sectoren. In totaal gaat het om circa 37 miljoen euro aan te veel betaalde premies over drie jaar, die ongeveer 50.000 werkgevers in de detailhandel en ambachten hebben opgebracht. De rechtbank in Breda heeft de bracheorganisaties op 4 april jongstleden in het gelijk gesteld over de kwestie.

De brancheorganisaties die het proefproces hadden aangespannen, waren van mening dat het UWV de hoogte van de gedifferentieerde WAO-premie van werkgevers van kleine bedrijven over het jaar 2005 in hun sector te hoog had vastgesteld. Het UWV had in de berekening van de premie namelijk ook de WAO-uitkeringen meegeteld die waren uitbetaald aan werknemers van werkgevers met kleine bedrijven in de sector, die in het premiejaar (bijvoorbeeld als gevolg van een faillissement) geen werkgever meer waren. De premie is daarmee in 2005 1,14% hoger vastgesteld.

De brancheorganisaties eisen dat het UWV de te veel geheven premie niet alleen teruggeeft aan de enkele honderden werkgevers die over 2005 en 2006 bezwaar hebben gemaakt tegen de beslissing tot vaststelling van de hoogte van hun gedifferentieerde WAO-premie. Naar de mening van de betrokken brancheorganisaties is het alleszins billijk dat de te veel geheven premies over alle jaren (2004 tot en met 2006) aan álle circa 50.000 kleine werkgevers in de sector worden teruggestort. Zij ijveren ervoor dat de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij de vaststelling van de hoogte van de premies werknemersverzekeringen over het jaar 2007 voor werkgevers van kleine bedrijven in hun sector rekening houdt met de te veel betaalde premies over de jaren 2004, 2005 en 2006.

De brancheorganisaties hebben berekend dat in hun sector zowel in 2004 als in 2005 een bedrag van ongeveer € 37 miljoen te veel aan gedifferentieerde WAO-premie is geheven. Hoewel het UWV ter zake nog geen gegevens bekend heeft gemaakt, ligt het voor de hand dat ook in 2006 een soortgelijk bedrag te veel aan premie is geheven.

Op een ander punt zijn de brancheorganisaties door de rechtbank Breda in de proefprocedure niet in het gelijk gesteld. Zij hadden zich er over beklaagd dat de sectorpremie (anders dan de gedifferentieerde WAO-premie van grote werkgevers) niet wordt vastgesteld aan de hand van werkelijk uitbetaalde WAO-uitkeringen, maar aan de hand van naar verwachting uit te betalen WAO-uitkeringen. Deze methodiek is in 2003 door de regering in een uitvoeringsbesluit gekozen, omdat het UWV anders uitvoeringstechnisch niet in staat zou zijn geweest om de sectorgewijze premiedifferentiatie per 1 januari 2004 te laten ingaan. De brancheorganisaties hebben betoogd dat een rechtvaardiging voor deze afwijkende methodiek voor het jaar 2005 ontbreekt, omdat het uitvoeringstechnische argument voor 2005 geen opgeld meer kan doen. Het UWV heeft immers sinds de invoering per 1 januari 2004 immers voldoende tijd gehad om een normale uitvoering van de sectorgewijze premiedifferentiatie aan de hand van daadwerkelijk uitbetaalde WAO-uitkeringen voor te bereiden. De rechtbank heeft echter geoordeeld dat het uitvoeringsbesluit op dit punt niet in strijd is met de wet.

De brancheorganisaties zullen er bij minister de Geus op aandringen de regelgeving op dit punt aan te passen. Waar de sectorgewijze premiedifferentiatie is ingevoerd om brancheorganisaties te prikkelen om * bijvoorbeeld door middel van het sluiten van arboconvenanten * mee te werken aan een goed reïntegratiebeleid, zijn zij van mening dat werkgevers van kleine bedrijven in de sector moeten worden afgerekend op de daadwerkelijke gevolgen van het beleid van de brancheorganisaties (in de vorm van de daadwerkelijk uitbetaalde WAO-uitkeringen) en niet op de gevolgen die het UWV van dat beleid verwacht (in de vorm van het verwachte bedrag van de uit te betalen WAO-uitkeringen).


Delft, 11 mei 2006

Trefwoorden: Mkb, Overheid, Wao Premie, Winkelraad,

Contact Koninklijke Vereniging Mkb-nederland

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share