Grote belangstelling voor online onderhandse leningen

Door: Axon Finance  11-07-2006

Onderhandse leningen
De markt voor onderhandse leningen in Nederland wordt als minder toegankelijk ervaren. Het financieringsproces verloopt handmatig en wordt gezien als bewerkelijk. Woningcorporaties als geldvragende partij enerzijds, en financiers anderzijds weten elkaar nog niet goed te vinden, terwijl onderhandse leningen op zichzelf zeer interessant zijn. Respondenten gaven daarom aan weliswaar behoefte te hebben aan online financieringsmogelijkheden, maar dan wel via een neutrale, onafhankelijke en deskundige partij.

Toegang tot de markt
Woningcorporaties zijn bijna geheel met onderhandse leningen gefinancierd. De facto staat de Nederlandse Staat garant, via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. De leningen hebben een rating van AAA/Aaa van de ratingbureaus Standard & Poor’s respectievelijk Moody’s Investors Service, kennen een 0% risicoweging en zijn beleenbaar bij de Europese Centrale Bank. In totaal staat er bijna € 60 miljard uit. Zonder een adequaat systeem is het echter voor partijen moeilijk elkaar snel, efficiënt en betrouwbaar te vinden. De toegang tot deze specifieke markt, de transparantie en de marktwerking zijn gebaat bij goede online financieringsfaciliteiten, zo blijkt uit het onderzoek.

Prijsvorming
De marges en tarieven op deze markt zijn weliswaar scherp, maar de wijze van prijsvorming wordt niet als inzichtelijk ervaren. Het overgrote deel van de respondenten, meer dan 80%, gaf dat als hoofdreden op om offertes en leningen online te willen uitzetten, uitbrengen en afsluiten. Slechts een minderheid van 20% heeft enige twijfels of een online systeem betrouwbaar genoeg kan zijn.

Onderzoek online
Geheel in stijl met het onderwerp werd het onderzoek online verricht. Alle woningcorporaties in Nederland en allerlei financiers uit binnen- en buitenland werden uitgenodigd eraan deel te nemen. De response was zowel kwantitatief als kwalitatief goed en mag als representatief worden beschouwd. Het onderzoek werd verricht in de maand juni 2006.

Axon Finance
Het onderzoek werd verricht in opdracht van Axon Finance. Axon Finance bedient marktpartijen aan zowel de geldvragende als de geldgevende kant, maar is zelf niet betrokken in het financieringsproces. Het stelt slechts een systeem aan partijen ter beschikking, ter ondersteuning en facilitering. Axon Finance beschikt over een uitgebreid netwerk in binnen- en buitenland. Axon Finance is financier- en adviseuronafhankelijk, en werkt met vaste, lage tarieven.

Gorinchem, 10 juli 2006