Totaal Andere Tunnels

Totaal Andere Tunnels van Centrum Ondergronds Bouwen

Door: Centrum Ondergronds Bouwen  23-07-2007
Trefwoorden: Tunnels, Tat, Ondergronds Bouwen

In Nederland werden tot 20 jaar geleden tunnels gebouwd door middel van afzinken van grote tunnelsegmenten of in situ gebouwd in een bouwput. De laatste tien jaar zijn geboorde tunnels in zwang gekomen. De hiermee opgedane kennis en ervaring hebben ervoor gezorgd dat de methode nu als common practice in stedelijk gebied wordt toegepast. Bovendien worden de boortunnels aangelegd met een grotere diameter en een grotere lengte. Hiervoor wordt steeds dezelfde methode en dezelfde materialen gebruikt, terwijl de voordelen van ondergrondse infrastructuur groter worden naarmate de aanlegkosten ervan verlaagd en de aanlegtijd verkort worden.

In de Grond-, Weg- en Waterbouwsector zijn ruwweg twee trends zichtbaar t.a.v. de aanleg van ondergrondse infrastructuur: enerzijds worden geperste leidingen en gestuurde boringen alsmaar groter qua diameter; anderzijds wordt er in de verkeerstunnelbouw gezocht naar snellere en meer industriële methoden (bijvoorbeeld ITM). Toch komt vernieuwing van de aanleg van tunnels nog niet van de grond. Dit vindt mogelijk zijn oorzaak in het feit dat in traditionele aanlegmethode, materialen en geometrie wordt gedacht. Het aangaan van de bijbehorende technologische uitdaging durft men waarschijnlijk nog niet aan.

Het werkpakket Totaal Andere Tunnel (TAT) in het Consortium DC-COB, zet de eerste stap in deze tunnelevolutie door zich samen met de sector te richten op vernieuwende conceptideeën voor tunnelaanleg en exploitatie.

Kader:
TAT zoekt naar nieuwe conceptideeën voor de aanleg en exploitatie van tunnels door de sector bij een te brengen en middels een creatief proces uit te dagen tot nieuwe conceptideeën. Gezamenlijk kan een dergelijke stap in de tunnelbouw bereikt worden.

TAT is hiermee een eerste aanzet voor Dutch Tunnelling (Delta Tunnelling), benoemd in het innovatieprogramma Mobiliteit en Water van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dit zal leiden tot een vliegende start van dit onderzoeksprogramma in 2008.

Aanpak:
Creatief proces om deelnemers te stimuleren en ruimte te bieden nieuwe ideeën te genereren en uit te werken. Een creatief proces enthousiasmeert de deelnemers en creëert commitment.

Fase 1 Inventarisatie van bestaande tunnelvormen en aanlegmethodieken en van geplande initiatieven.
Fase 2 Eendaagse creatieve sessie(s) met verschillende partijen uit de sector om tot nieuwe conceptideeën te komen. Hieruit volgt een eerste aanzet voor een onderzoeksagenda. Het Comité van Beoordeling selecteert de meest kansrijke ideeën om uit te werken.
Fase 3 Uit-werksessies met kleinere groepen deelnemers om enkele veelbelovende conceptideeën uit te werken en de haalbaarheid aannemelijk te maken.
Fase 4 Op basis van deze uitwerkslag wordt de onderzoeksagenda geconcretiseerd.

Doel:
Opstellen van een onderzoeksagenda met concrete onderzoeksprojecten voor de korte en lange termijn, volgend uit nieuwe conceptideeën voor de aanleg en exploitatie van tunnels aangedragen en gesteund door de sector.

Zie voor meer informatie ook: www.cob.nl

Trefwoorden: Centrum Ondergronds Bouwen, Ondergronds Bouwen, Tat, Tunnels,

Contact Centrum Ondergronds Bouwen

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share