Gevolgen bouwenquête: vertrouwen en imago geschaad

Door: Bouwkennis  26-06-2006
Trefwoorden: Bouw, Vertrouwen, Imago


Bijna een kwart ondervindt consequenties
In november 2001 onthulde het tv-programma Zembla illegale prijsafspraken in de bouwnijverheid. Op 5 februari 2002 werd besloten tot een parlementaire enquête. De rest is geschiedenis. Het eindverslag van de commissie wond er geen doekjes om; bouwbedrijven maakten onderlinge prijsafspraken en verdeelden het werk, waardoor er geen concurrentie was, geheel tegen de Europese regels in. Bijna een kwart van de verschillende partijen binnen de bouw ondervindt nu nog steeds consequenties van de bouwenquête. Dit geldt vooral voor de advies- en bouwmanagementbureaus maar ook bij de overheid, de woningbouwcorporaties en de hoofdaannemers B&U is een bovengemiddeld percentage bedrijven te vinden dat de consequenties van de enquête nog steeds bemerkt.

Het percentage klusbedrijven dat consequenties ondervindt van de bouwenquête is relatief gezien erg klein. Wat te verklaren is aangezien deze partij veelal op kleine schaal werkt in opdracht van particulieren, waar nooit prijsafspraken zijn gemaakt. Bij de overige marktpartijen speelt de bouwenquête nog altijd een rol van betekenis. Zoals gezegd is deze rol bij de advies- en bouwmanagementbureaus, de overheid, woningcorporaties en hoofdaannemers B&U het grootst. Bij advies- en bouwmanagementbureaus is dit maar liefst éénderde van de bedrijven. Bij de andere reeds genoemde partijen is dit een iets minder groot aantal. Ook onder architecten, ontwikkelaars en installateurs ondervindt ongeveer éénvijfde van de bedrijven consequenties van de bouwenquête. Bij onderaannemers is dit één op de tien bedrijven. Wat verder opvallend is, is dat veel bedrijven aangeven niet te weten in hoeverre zij nu nog consequenties ondervinden. Dit kan eenvoudig verklaard worden. Immers in de praktijk zal zelden specifiek gerefereerd worden aan de bouwenquête waardoor je mogelijke consequenties er niet altijd aan kan toeschrijven.

Negatieve gevolgen: gebrek aan vertrouwen en slecht imago
Aan de verschillende partijen is gevraagd wat zij merken van de bouwenquête. Hierop wordt veelvuldig geantwoord dat het aanbesteden is veranderd. Er worden striktere aanbestedingsregels gehanteerd en er is meer controle, de vormen van aanbesteding veranderen en opdrachtgevers zijn voorzichtiger bij aanbesteden. Deze laatst genoemde reden heeft te maken met op de loer liggende sancties maar ook met een tekort aan vertrouwen binnen de sector. Dit tekort aan vertrouwen is een consequentie die binnen elke marktpartij veelvuldig wordt opgemerkt. Het gebrek aan vertrouwen wordt vooral de hoofdaannemers B&U opgemerkt maar ook door de advies- en bouwmanagementbureaus wordt het gebrek veelvuldig genoemd. Zoals een medewerker van laatstgenoemde marktpartij dit probleem bestempeld; “een vertrouwensbasis ontwikkelen is vrijwel onmogelijk”. Het gebrek aan vertrouwen lijkt in alle fasen van het bouwtraject terug te komen maar speelt vooral tussen de opdrachtgever en de uitvoerende partij. Opmerkingen die hierbij naar voren komen zijn: “het vertrouwen tussen aannemer en klant in nog altijd wankel”, “ik merk regelmatig achterdocht bij mijn opdrachtgevers”, enzovoorts. Wat hiermee in verband staat is het slechte imago van de bouw. Een bovengemiddeld aantal spelers binnen de markt bemerkt dat het imago van de bouw door de bouwenquête is verslechterd. Gezien de antwoorden kan er bijna gezegd worden dat de bouwenquête een voorzichtige en angstige markt heeft gecreëerd. Dit wordt zelfs door een enkele respondent expliciet zo benoemd.

Markt transparanter
Gelukkig worden de gevolgen van de bouwenquête niet altijd als negatief ervaren. Zo prijzen sommige respondenten het feit dat de markt transparanter is geworden. Ook leeft de gedachte dat bouwenquête daadwerkelijk voor minder ‘gesjoemel’ binnen de sector heeft gezorgd. Ook vinden de respondenten dat de bouwsector meer integer is geworden na de bouwenquête, al vindt een aantal respondenten ook dat de bouw hierin is doorgeslagen.

Conclusie
Concluderend kan worden gezegd dat bijna een kwart van de bedrijven binnen de bouwsector anno 2006 nog steeds de consequenties ondervindt van de bouwenquête ten opzichte van 42% die geen aantoonbare gevolgen meer ondervindt. De bedrijven die nog steeds iets merken van het effect van de bouwenquête hebben hier over het algemeen een negatief beeld bij. Volgens hen is de sector angstig en voorzichtig geworden mede door een tekort aan vertrouwen en een negatief imago van de sector. De partijen die vinden dat de bouwenquête voor een positieve verandering heeft gezorgd prijzen de openheid die na de enquête is ontstaan.

Bouwkennis is uitgever van marktinformatie over de bouw-, woon-, vastgoed- en installatiesector. De producten van Bouwkennis ondersteunen managers bij het bepalen en invullen van het beleid. Voor meer informatie over Bouwkennis of om u in te schrijven voor de tweewekelijkse digitale nieuwsbrief, kijk op www.bouwkennis.nl.

Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjet Rutten, tel: 010-2066996, 06-54245952 of rutten@bouwkennis.nl Wanneer u (delen van) dit bericht publiceert, ontvangen wij graag een bewijsexemplaar. U kunt deze versturen naar: Bouwkennis bv, Kralingseplaslaan 99, 3061 DG Rotterdam.

Trefwoorden: Bouw, Bouwenquete, Bouwfraude, Imago, Vertrouwen,

Contact Bouwkennis

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share