Aktieprogramma binnenvaart: Europa pakt eindelijk zijn verantwoordelijkheid.

Door: Centraal Bureau Voor De Rijn- En Binnenvaart  25-01-2006
Trefwoorden: Transport

Binnenvaart staat weer op de Europese kaart.

Na een voorbereiding van circa een jaar heeft de Europese commissie een actieprogramma gepubliceerd met voorstellen om op Europees niveau het vervoer per  binnenschip te stimuleren. Het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart juicht dit initiatief van harte toe.
Tot voor kort was er voor de binnenvaart weinig prioriteit op Europees Niveau, in vergelijking met die voor spoor, short sea en weg.
Deze communicatie is een erkenning van het grote belang van de sector binnenvaart in het continentale transport in Europa. Stimulering van de vaarwegen, via het systeem van Trans Europese Netwerken, en vergroting van de concurrentiekracht van de sector binnenvaart kan veel bijdragen aan de vermindering van knelpunten en congestie in het Europese transportnetwerk. Dit heeft ook een gunstig effect op milieu en veiligheid. Daarbij kan grootschalig transport over de vaarwegen, met navenant lage transportkosten de concurrentiekracht van de continentale industrie versterken en stimuleert dit de rol en positie van onze grote zeehavens.
Natuurlijk dient er inhoudelijk nog gesproken te worden over de diverse onderwerpen, bestaan er verschillende opvattingen hierover en zal de wijze van omzetting van beleidsvoornemens in beleid bepalend zijn voor de waardering daarvan. Dit betreft dossiers als infrastructuur, innovatie, beprijzing, stimulering, als ook de bevoegdheidsverdeling. Zo is het binnenvaartbedrijfsleven uitdrukkelijk van mening dat het huidige uniforme verdrag over het vrije vervoer in het Rijnstroomgebied (Akte van Mannheim) gehandhaafd moet worden. Deze Akte is de garantie voor de huidige uniforme wetgeving en het vrije vervoer in het Rijnstroomgebied. Ook de huidige gasolievrijstelling is het behouden waard, zoals dat ook geldt voor het vervoer per zeeschip, short sea, luchtvracht en (indirect) per spoor. Ook in het Donau-stroomgebied ijvert de binnenvaartsector voor een soortgelijke regelgeving, vast te stellen binnen Europese kaders.
Voor wat betreft de fondsvorming voor innovatieactiviteiten - voorgesteld wordt ca 120 miljoen euro - wordt ook gedacht aan een evenredige inbreng vanuit het bedrijfsleven. Op dit moment bestaat er al een dergelijk fonds van circa 40 miljoen euro, waarvan de gelden zijn opgebracht door de binnenvaart uit de Rijnoeverstaten. Het zal duidelijk zijn dat het inbrengen van deze gelden in het voorgestelde innovatiefonds in ieder geval niet kan plaatsvinden wanneer het bedrijfsleven uit de overige lidstaten niet evenredig hun financiële bijdrage leveren.
Vermeldenswaard is dat van het huidige fonds circa 60% is opgebracht door het Nederlandse binnenvaartbedrijfsleven.

Trefwoorden: Transport

Contact Centraal Bureau Voor De Rijn- En Binnenvaart

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share