Stevige ontwikkeling onderliggende winst KBC over eerste halfjaar

Door: Kbc Bank N.v. Nederland  31-08-2006
Trefwoorden: Finance

KBC sloot het tweede kwartaal van 2006 af met een winst van 736 miljoen euro. Het resultaat voor het eerste halfjaar komt hiermee uit op 1 715 miljoen euro. Afgezien van een aantal eenmalige factoren en waardeschommelingen van balansdekkingsinstrumenten, betekent dat een stijging van het onderliggende resultaat met 21% tegenover het eerste halfjaar van 2005.

André Bergen, de nieuwe CEO van de KBC-groep, vat de resultaatsontwikkeling als volgt samen: "KBC heeft over de eerste zes maanden van dit jaar een lovenswaardige prestatie neergezet. De verkoopsdynamiek was stevig en we konden werken in een gunstige financieel-economische omgeving. Ook verbeterde volgens de laatste peilingen de cliëntentevredenheid fors en bleven de afschrijvingen op kredieten over het algemeen gering."

Toelichting bij de resultaten van het eerste halfjaar 2006

De winst bedroeg 1 715 miljoen euro, waarbij een rendement op eigen vermogen van 25% werd gerealiseerd.

De onderliggende groepswinst (dat wil zeggen met uitsluiting van marktwaardeschommelingen van balansdekkingsinstrumenten en van eenmalige factoren) bedroeg 1 410 miljoen euro en steeg op vergelijkbare basis met 246 miljoen euro (+21%) tegenover het eerste halfjaar van 2005. De eenmalige factoren hadden betrekking op onder meer de integratie van Gevaert, de verkoop van Agfa Gevaert, de verkoop van kantoorgebouwen (Tsjechië) en de verhoging van de free float van Kredyt Bank (Polen).

De onderliggendewinstbijdrage van de verschillende divisies was als volgt: België 597 miljoen euro, Centraal-Europa 260 miljoen euro, Merchantbanking 482 miljoen euro, Europese Private Banking 99 miljoen euro en Gemeenschappelijke Diensten -28 miljoen euro.

De totale bruto-opbrengsten bedroegen 6,2 miljard euro. Het halfjaar werd gekenmerkt door sterke verkoopsresultaten, waarbij de cliëntendeposito's, de kredietportefeuille, het beheerd vermogen en de levenreserves (op vergelijkbare basis) respectievelijk 8%, 12%, 19% en 33% hoger lagen dan een jaar eerder. Ook hadden de ontwikkelingen op de rente- en kapitaalmarkten een per saldo positief effect.

Het kostenpeil lag op 2,4 miljard euro, 4% hoger dan in het eerste halfjaar van 2005. De toename wordt grotendeels verklaard door gestegen resultaatgebonden kosten van de kapitaalmarktactiviteiten, die hoge opbrengsten genereerden. De kosten-opbrengstenratio van de bankactiviteiten, een graadmeter van efficiëntie, verbeterde verder tot 51% (55% zonder de eenmalige opbrengsten).

De voorzieningen voor probleemkredieten bedroegen slechts 57 miljoen euro, waardoor de kredietverliesratio beperkt bleef tot 0,08%. Het technisch resultaat van het schadeverzekeringsbedrijf bleef zeer goed (gecombineerde ratio 91%).

De belastingen bedroegen 658 miljoen euro tegenover 448 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2005.

Financiële hoofdlijnen tweede kwartaal 2006

De winstdynamiek van het tweede kwartaal bleef stevig: de onderliggende winst (d.w.z. afgezien van eenmalige factoren en waardeschommelingen van balansdekkingsinstrumenten) bedroeg 634 miljoen euro en lag hiermee ruim hoger dan in alle kwartalen van 2005.

Zoals verwacht, was er tegenover het (bijzonder sterke) eerste kwartaal van 2006 een iets tragere opbrengstengroei van het vermogensbeheer onder invloed van het moeilijkere beursklimaat in mei en juni. Ook werden er minder beleggingsmeerwaarden gerealiseerd en lagen de inkomsten op de kapitaalmarkten wat lager. Op andere vlakken bleef de groeitrend ongewijzigd. Zo steeg het totale kredietvolume met 3% in vergelijking met het einde van het vorige kwartaal, terwijl de woningkredieten over het kwartaal aangroeiden met 5%.

De kostenontwikkeling bleef gunstig. De exploitatiekosten konden (gezuiverd voor eenmalige factoren) op hetzelfde niveau als een jaar geleden worden gehouden.

De kredietverliezen bleven relatief beperkt (61 miljoen euro), weliswaar hoger dan in de vorige kwartalen, toen er meer kredietvoorzieningen konden worden teruggenomen dan er nieuwe werden aangelegd.

In vergelijking met het voorgaande kwartaal lagen de belastingen relatief gezien aan de hoge kant, onder meer door de belastingen op intragroepsdividenden en door de lagere belastingvrije meerwaarden.

Belangrijkste bedrijfsontwikkelingen in de loop van 2006

De participaties in het Belgische industriële bedrijf Agfa-Gevaert en in de Spaanse bank Banco Urquijo werden verkocht.
Anderzijds werden de deelnemingen in de Hongaarse bank K&H en de Poolse verzekeringsonderneming WARTA verhoogd naar 100%. Daarnaast werd in het tweede kwartaal de nieuwe managementorganisatie ingevoerd die de aansturing van de groep verder zal optimaliseren.
In 2006 werden 8 584 477 eigen aandelen ingekocht voor een bedrag van 729 miljoen euro (toestand op 24 augustus). Het plan voorziet in een bedrag van 1 miljard euro tegen het jaareinde.
Momenteel wordt de aanwezigheid in Slovenië via Nova Ljubljanska banka opnieuw geëvalueerd en worden nieuwe expansiemogelijkheden onderzocht, voornamelijk in (kandidaat-)EU-landen.

Vooruitzichten voor de rest van 2006

De bedrijfswinst is over de afgelopen periode bijzonder sterk gegroeid, dankzij de strategische positie die de KBC-groep heeft verworven en door het overwegend gunstige financieel-economische klimaat. KBC blijft vol vertrouwen in de winstgenererende capaciteit van zijn strategie, maar is ook alert voor verzwakkende omgevingsfactoren. Rekening houdend met een meerwaarde voor een bedrag van 0,5 miljard euro op de verkoop van Banco Urquijo in het derde kwartaal - en ervan uitgaand dat de relevante financieel-economische factoren ongewijzigd blijven - verwacht KBC dat de groepswinst voor 2006 minstens 3,2 miljard euro zal bedragen.

Trefwoorden: Finance

Contact Kbc Bank N.v. Nederland

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share