Rodamco europe rapporteert 11,4% toename direct resultaat na belasting in eerste drie maanden 2006

Door: Rodamco Europe  16-05-2006
Trefwoorden: Beleggen, Finance

Hoogtepunten eerste drie maanden 2006

Beleggingsportefeuille met 2,5% gegroeid naar €9,3 miljard (eind 2005: €9,1 miljard); 93,1% van de portfeuille is belegd in de winkelsector (eind 2005: 90,3%);
Triple NAV (NNNAV) met 5,9% gestegen naar €5.739 miljoen (eind 2005: €5.418 miljoen), NNNAV per aandeel is €64,02[1] (eind 2005: €60,441);
Direct resultaat na belasting gestegen met 11,4% naar €93,7 miljoen (Q1 2005: €84,1 miljoen) door een toename van de brutohuuropbrengsten van 11,5%;
Direct resultaat na belasting per aandeel €1,05 (Q1 2005: €0,94);
Nettohuuropbrengsten gestegen met 12,5% naar €136,2 miljoen (Q1 2005: €121,1 miljoen), de like-for-likegroei van de nettohuuropbrengsten was 2,5%;
Algehele bezettingsgraad licht gedaald naar 97,7% (Q4 2005: 97,9%), waarbij de bezettingsgraad in de winkelsector licht daalde naar 98,4% (Q4 2005: 98,6%);
Nettowinst voor aandeelhouders gestegen met 68,7% tot €244,8 miljoen, inclusief indirect resultaat na belasting van €151,1 miljoen (Q1 2005: €61,0 miljoen);
Herwaarderingsresultaat op onroerendgoedbeleggingen €167,1 miljoen, netto-aanvangsrendement op onroerendgoedbeleggingen is 6.0%;
Zoals eerder aangegeven wordt voor het direct resultaat na belasting voor het hele jaar 2006 een groei van meer dan 7% verwacht.


Rotterdam, 16 mei 2006 - Rodamco Europe, de grootste beursgenoteerde onroerendgoedbelegger en -manager in de Europese winkelsector, rapporteert goede resultaten voor het eerste kwartaal van 2006. Het direct resultaat na belasting is gestegen met 11,4% en de Triple NAV per aandeel is met 5,9% toegenomen tot €64,02. Rodamco Europe richt zich op de volgende twee indicatoren in de beoordeling van haar resultaten: direct resultaat na belasting voor de operationele resultaten en Triple NAV voor de intrinsieke waarde. De groei van de Triple NAV werd ondersteund door het substantiële herwaarderingsresultaat, dat ook de belangrijkste bijdrage leverde aan de groei van de nettowinst voor aandeelhouders met 68,7% in het eerste kwartaal van 2006.

CEO Maarten Hulshoff: "We zijn tevreden met de goede resultaten in de eerste drie maanden van 2006, die voornamelijk het gevolg zijn van Rodamco Europe's focus op topkwaliteit winkelonroerendgoed op dominante locaties in belangrijke Europese steden, en ons actieve retailmanagement. Ook in het eerste kwartaal van 2006 was er in de markt een aanhoudend sterke vraag van beleggers naar topkwaliteit winkelonroerendgoedbeleggingen en er waren nog steeds groeiende grensoverschrijdende beleggingsactiviteiten in Europa. Hoewel kansen van hoge kwaliteit in de huidige omstandigheden gelimiteerd en duur zijn, heeft Rodamco Europe een pipelineportefeuille van €2,4 miljard, waarvan 37% is gecommitteerd. Dit illustreert duidelijk dat Rodamco Europe in staat is om toekomstige groei te bewerkstelligen. De totale portefeuille, inclusief de totale pipeline, komt op dit moment boven de grens van €11 miljard uit. Rodamco Europe blijft uitkijken naar investeringsmogelijkheden in de winkelsector in heel Europa."


RESULTATEN

PORTEFEUILLEGROEI
De beleggingsportefeuille is in de eerste drie maanden van 2006 toegenomen met €224 miljoen tot €9.319 miljoen, vergeleken met €9.095 miljoen aan het eind van 2005. De bijdragen in deze stijging waren de substantiële herwaarderingsresultaten op onroerendgoedbeleggingen (€167 miljoen) en pipeline (€5 miljoen), geactiveerde kosten (€18 miljoen), geactiveerde kosten in pipelineprojecten (€47 miljoen tegen kostprijs), desinvesteringen (minus €1 miljoen) en overige mutaties (minus €12 miljoen).
TRIPLE NET ASSET VALUE
IFRS houdt bij de waardering van onroerendgoedondernemingen geen rekening met een aantal bedrijfsmatige aspecten. In lijn met de Best Practice Policy Recommendations (aanbevelingen voor best-practicebeleid) van de European Public Real Estate Association (EPRA) voor transparante, uniforme en vergelijkbare financiële informatie door onroerendgoedondernemingen, maakt Rodamco Europe daarom een aantal aanpassingen in het eigen vermogen aandeelhouders, die tot uitdrukking komen in de triple net asset value ('Triple NAV' of 'NNNAV'). Deze prestatiemaatstaven vervangen de IFRS-maatstaven niet, maar geven additionele informatie om beleggers te ondersteunen bij de interpretatie van de resultaten van Rodamco Europe.

Intrinsieke waarde (NAV): 5.516 mln
Herwaarderingssurplus op pipelineprojecten: 51 mln
Nominale latente belastingen: 383 mln
Contante waarde latente belastingen: -205 mln
Marktwaarde leningen en schulden: -6 mln
Triple NAV 5.739 mln


De Triple NAV steeg met 5,9% naar €5.739 miljoen aan het einde van maart 2006, of €64,02 per aandeel (eind 2005: €60,44) voor het slotdividend van 2005 van €2,17 per aandeel dat in april 2006 is uitgekeerd.


DIRECT RESULTAAT NA BELASTING
Rodamco Europe richt zich op het direct resultaat na belasting als de belangrijkste prestatiemaatstaf voor de operationele resultaten en voor het dividendbeleid. Direct resultaat na belasting benadert de nettokasstroom van de onderneming over de periode. Het omvat nettohuuropbrengsten, overige opbrengsten en kosten minus algemene kosten (ook wel EBITDAV genoemd) minus de nettorentelasten, de koersverschillen, de vennootschapsbelasting en een deel van het minderheidsbelang. Het direct resultaat na belasting steeg met 11,4% tot €93,7 miljoen in de eerste drie maanden van 2006, vergeleken met €84,1 miljoen in dezelfde periode in 2005. Dit werd voor een belangrijk deel veroorzaakt door de pipelineprojecten die in exploitatie zijn gekomen en het netto-effect van acquisities en desinvesteringen in de laatste negen maanden van 2005.


HUUROPBRENGSTEN
De nettohuuropbrengsten stegen met 12,5% tot €136,2 miljoen, vergeleken met €121,1 miljoen in de eerste drie maanden van 2005, en de brutohuuropbrengsten stegen met 11,5% tot €157,9 miljoen (Q1 2005: €141,6 miljoen). De stijging van de brutohuuropbrengsten komt voornamelijk voort uit de huuropbrengsten uit acquisities die in 2005 zijn gedaan (€7,8 miljoen, voornamelijk Amstelveen in Nederland en Jumbo in Finland), uit onroerend goed dat in exploitatie is gekomen (€9,8 miljoen, voornamelijk de Nederlandse winkelcentra Vier Meren, Spazio en delen van Almere, Parquesur-uitbreiding in Spanje en Chodov in Tsjechië) en huurverhogingen van €4,3 miljoen. De toename van de brutohuuropbrengsten werd gedeeltelijk gecompenseerd door het effect van desinvesteringen, voornamelijk Mecc (tentoonstellingen, kantoren, hotel) in Nederland, Hallunda en Sollentuna (winkelcentra) in Zweden, Pontis Haus (kantoren) en Rozalia Park (logistiek) in Centraal-Europa en twee kantoren in Parijs, Frankrijk, met een totaal negatief effect op de brutohuuropbrengsten in 2006 van €4,9 miljoen.

De algehele bezettingsgraad daalde in maart 2006 licht tot 97,7% in vergelijking tot het eind van 2005 (97,9%), de bezettingsgraad van de winkelsector daalde licht tot 98,4% (eind 2005: 98,6%).

De like-for-likegroei van de nettohuuropbrengsten was met 2,5% lager dan de like-for-likegroei in Q1 2005 (3,9% inclusief correctie voor eenmalige posten), voornamelijk vanwege de lagere indexatie in Frankrijk.

Het huurverlies verbeterde in het eerste kwartaal van 2006 tot 3,9% (eind 2005: 4,6%) vanwege desinvesteringen.

De exploitatiekosten (exclusief nettoservicekosten) stegen in de eerste drie maanden van 2006 met 9,5% tot €20,7 miljoen (Q1 2005: €18,9 miljoen). Deze toename is lager dan de 11,5% groei van de brutohuuropbrengsten, wat een weergave is van zowel actief management als kwaliteitsverbetering als gevolg van verjonging van de portefeuille.


ALGEMENE KOSTEN
De algemene kosten stegen met 17,9% naar €11,2 miljoen in de eerste drie maanden van 2006, vergeleken met €9,5 miljoen in dezelfde periode in 2005. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door de toename van het aantal medewerkers als gevolg van de groei van de beleggingsportefeuille, een toename van de ICT-kosten en een toename van de compliance-activiteiten.


NETTOFINANCIERINGSRESULTAAT
De nettorentelasten stegen met 17,2% van €26,2 miljoen in de eerste drie maanden van 2005 naar €30,7 miljoen in dezelfde periode in 2006, wat iets lager is dan de 18,0% toename van de gemiddelde financiering. De rentelasten met betrekking tot de externe financiering stegen in de eerste drie maanden van 2006 met €2,0 miljoen in vergelijking tot dezelfde periode in 2005. De nettofinanciering steeg van €2,7 miljard eind maart 2005 tot €3,2 miljard eind maart 2006. Het gemiddelde rentepercentage daalde naar 3,82% aan het eind van maart 2006 (4,29% aan
het eind van maart 2005). Het lagere gemiddelde rentepercentage werd gedeeltelijk gecompenseerd door de lagere rente-opbrengsten van €1,8 miljoen, vanwege de lagere geactiveerde rente en hogere overige rentekosten van €0,7 miljoen (vooral de rente van de schuld voor de Franse SIIC exit tax).

Onder IFRS zijn de koersverschillen (€0,3 miljoen) en de reëlewaardemutatie derivaten ook inbegrepen in het nettofinancieringsresultaat. Er is in de eerste drie maanden van 2006 een positief reëlewaarderesultaat op de derivaten van €2,7 miljoen gerapporteerd, voornamelijk vanwege renteswaps die niet direct gekoppeld zijn aan specifieke leningen, en daardoor niet in aanmerking komen voor hedge accounting.


BELASTINGEN
De mutatie in de latente belastingpositie als gevolg van herwaarderingsresultaten en de realisatie van latente belastingvorderingen (compensabele verliezen) heeft geresulteerd in een bedrag van €22,9 miljoen aan latente belastingen (Q1 2005: €13,0 miljoen).
De latente belasting wordt berekend aan de hand van de effectieve belastingtarieven voor die landen waar geen belastingvrijstelling geldt, zoals in Nederland (FBI) en in Frankrijk (SIIC).

De vennootschapsbelasting bedroeg €0,7 miljoen, vergeleken met €0,9 miljoen in de eerste drie maanden van 2005.


NETTOWINST VOOR AANDEELHOUDERS
De nettowinst omvat niet alleen het direct resultaat na belasting, maar ook niet-kasstroomgerelateerde posten ('indirect resultaat na belasting'), zoals het herwaarderingsresultaat, het verkoopresultaat onroerendgoedbeleggingen, de reëlewaardemutatie van derivaten en de latente belastingen. De nettowinst onder IFRS omvat het volledige resultaat van minderheidsbelangen. De nettowinst voor aandeelhouders (nettowinst toekomend aan de aandeelhouders van Rodamco Europe) is exclusief minderheidsbelangen en wordt onder IFRS gebruikt als belangrijkste indicator voor het gehele resultaat van Rodamco Europe. De toename in de nettohuuropbrengsten van 12,5% in vergelijking tot de eerste drie maanden van 2005, maar vooral de stijging van het herwaarderingsresultaat in het eerste kwartaal van 2006, heeft geleid tot de groei van 68,7% van de nettowinst voor aandeelhouders naar €244,8 miljoen.


RESULTAAT PER AANDEEL
Het direct resultaat na belasting per aandeel steeg in de eerste drie maanden van 2006 met 11,4% naar €1,05, vergeleken met €0,94 in de vergelijkbare periode in 2005. De nettowinst voor aandeelhouders per aandeel bedroeg €2,74 voor het eerste kwartaal van 2006, een stijging van 68,7% ten opzichte van €1,62 in het eerste kwartaal van 2005.


HERWAARDERINGSRESULTAAT EN RESULTAAT OP DESINVESTERINGEN
Het herwaarderingsresultaat van de onroerendgoedportefeuille van Rodamco Europe heeft in de eerste drie maanden van 2006 waarde toegevoegd van €172 miljoen. Dit herwaarderingsresultaat werd grotendeels veroorzaakt door een yield shift. Het netto-aanvangsrendement op onroerendgoedbeleggingen is verschoven van 6.1% per eind 2005 naar 6.0% per 31 maart 2006.

In alle sectoren waren de herwaarderingsresultaten op onroerendgoedbeleggingen in de eerste drie maanden van 2006 positief (€167 miljoen), de herwaarderingsresultaten op winkelonroerendgoed bedroegen €154 miljoen, kantoren lieten een positief herwaarderingsresultaat van €10 miljoen zien en bedrijfsruimten €3 miljoen. De herwaarderingsresultaten op onroerendgoedbeleggingen waren in alle landen over de periode ook positief: Nederland en België (€52 miljoen), Frankrijk €32 miljoen), Spanje (€40 miljoen), Scandinavië (€30 miljoen) en Centraal-Europa (€13 miljoen).

Op pipelineprojecten werd voornamelijk met de opening van de Allee Center-uitbreiding in Duitsland een herwaarderingsresultaat van €5 miljoen gerealiseerd.

Rodamco Europe heeft voor een totale verkoopprijs van €1 miljoen onroerend goed gedesinvesteerd, bestaande uit een aantal bedrijfsruimten in Frankrijk.


ONTWIKKELINGEN IN DE FINANCIERING
De nettofinanciering bleef eind maart 2006 stabiel op €3,2 miljard. Circa 69% van de schulden was per 31 maart 2006 gefinancierd tegen vaste rente en de gemiddelde rentevoet op die datum bedroeg 3,82% (eind 2005: 3,86%).


GEVOELIGHEIDSANALYSE
Als indicatie voor gevoeligheid[2], zou een mutatie in de rente met 100 basispunten een impact hebben van €8,5 miljoen op het direct resultaat per jaar; een hogere of lagere yield shift van 50 basispunten zou het 2006 indirect resultaat negatief met €700 miljoen (+50 basispunten) tot positief €820 miljoen beïnvloeden; een 10%-mutatie van de SEK/€ -wisselkoers heeft een impact van €21 miljoen op het eigen vermogen aandeelhouders.
GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Op 12 april 2006 heeft Rodamco Europe met succes een 5-jaars vastrentende obligatielening van €500 miljoen uitgegeven. De nieuwe obligatielening heeft een couponrente van 4,125% en is geplaatst bij internationale institutionele beleggers;
Op 19 april 2006 is het grootste gedeelte van de winkels van Stadshart Almere geopend. De juridische eigendomsoverdracht zal naar verwachting halverwege 2006 plaatsvinden. Het pipelineproject Stadshart Almere is gecommitteerd in 2002 voor circa €240 miljoen met een netto-aanvangsrendement op investering van ongeveer 7%. Hiermee wordt 65.000 m2 aan winkelruimte, 4.000 m2 entertainment, 8.000 m2 bioscoop en 2.000 m2 kantoorruimte toegevoegd aan het stadscentrum van Almere;
Op 20 april 2006 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de heer Peter M. van Rossum benoemd tot Chief Financial Officer en lid van de raad van bestuur;
Op 3 mei 2006 heeft Rodamco Europe een overeenkomst gesloten met Provast voor de aankoop van de commerciële ruimtes in de Markthal in Rotterdam, waaronder de eerste overdekte markt in Nederland. De Markthal zal worden aangekocht voor ca. € 28 miljoen op basis van een verwacht netto aanvangsrendement van 6,5%;
Op 4 mei 2006 heeft Rodamco Europe het grootste deel van de in totaal 16.000 m2 winkels in De Parade in Bergen op Zoom geopend. De marktwaarde Rodamco Europe's aandeel in De Parade is circa € 45 miljoen en het netto aanvangsrendement bedraagt 6,3%.


VOORUITZICHTEN
Zoals aangegeven in het persbericht over de jaarresultaten 2005, verwacht Rodamco Europe dat het direct resultaat na belasting (dit bedrag is exclusief het (indirect) herwaarderingsresultaat, reëlewaardemutatie derivaten, resultaat op desinvesteringen en latente belastingen) over het hele jaar 2006 met meer dan 7% zal stijgen.
De groei van het direct resultaat na belasting in de eerste drie maanden van 2006 is groter, vanwege acquisities en projecten die in exploitatie zijn gekomen, later in het jaar 2005, derhalve is het eerstekwartaalresultaat niet representatief voor het hele jaar.

Deze verwachting is gebaseerd op de huidige beleggingsportefeuille en verwachte timing van de opleverdata van pipelineprojecten en houdt geen rekening met wijzigingen in de IFRS-regelgeving, de mogelijke effecten van additionele acquisities en desinvesteringen en de mogelijke effecten van significante veranderingen in wisselkoersen, rentepercentages en de economische situatie.


FINANCIËLE KALENDER
14 augustus 2006 Publicatie Halfjaarcijfers 2006
13 november 2006 Publicatie derdekwartaalresultaten 2006


BEDRIJFSPROFIEL RODAMCO EUROPE N.V.
Rodamco Europe, met haar hoofdkantoor in Rotterdam, is zowel belegger als manager van haar vooraanstaande winkelcentra die vooral te vinden zijn in de thuisregio's in Nederland & België, Scandinavïe, Frankrijk, Spanje en Centraal-Europa. Topkwaliteit winkels en winkelcentra maken samen 93% uit van Rodamco Europe's beleggingsportefeuille van €9,3 miljard. Dit maakt Rodamco Europe de grootste beursgenoteerde belegger en manager in de winkelsector in Europa. Rodamco Europe heeft een notering aan de beurzen van Amsterdam, Parijs, Frankfurt en Brussel. Rodamco Europe is een Euronext 100 onderneming, opgenomen in de Euronext AEX Index (AEX) en in de MSCI World Index. Voor meer informatie over Rodamco Europe, zie onze website: www.rodamco.com.

Trefwoorden: Beleggen, Finance

Contact Rodamco Europe

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share