Meer ambitie nodig voor agrarische ondernemers in landelijk gebied

Door: Lto Nederland  26-04-2006
Trefwoorden: Landbouw, Meerjarenprogramma

In nieuwe plannen voor het landelijk gebied is meer ambitie nodig om perspectief te bieden aan agrarische ondernemers. De toekomst van het landelijk gebied hangt in sterke mate af van agrarische bedrijvigheid en de concurrentiekracht van bedrijven. Als belangen van natuur en milieu gaan overheersen en niet zorgvuldig met andere worden afgewogen, komt de toekomst van land- en tuinbouw in het geding en daarmee ook die van landelijk gebied.

Dit is de kern van de toelichting, die LTO-bestuurder Jan Heijkoop vanmiddag in Den Haag gaf in een gesprek met de vaste commissie van LNV van de Tweede Kamer. Onderwerp was het Meerjarenprogramma Agenda Vitaal Platteland, waarin de decentralisatie van beleid (maken van plannen, besteding financiën) centraal staat. LTO ziet aankomen dat in nieuwe ruimtelijke plannen, waarvan de regie straks ligt bij de provincies, de agrarische bedrijvigheid te veel naar de achtergrond wordt gedrongen. Met alle nadelige gevolgen van dien voor de noodzakelijke bedrijfsontwikkeling.

Rond zeventig procent van de nationale oppervlakte wordt gebruikt of beheerd door boeren en tuinders. De concurrentiekracht van bedrijven gaat hand in hand met de ruimte voor bedrijfsontwikkeling en ondernemerschap, aldus Heijkoop. Alleen rendabele bedrijven kunnen hun functie en taken waarmaken in de 'driehoek' van markt, omgeving en samenleving. En dat geldt voor zowel productielandbouw als voor verbreding, zoals agrarisch toerisme en natuurbeheer. De vice-voorzitter van LTO Nederland maakt zich zorgen over de economische bedrijvigheid van land- en tuinbouw, die ook volgens een SER-onderzoek achterblijft bij die van andere sectoren op het platteland. Bij de inzet van middelen zal hier volgens hem rekening mee gehouden moeten worden.

Heijkoop noemde de suggestie van de Stichting Natuur en Milieu om een driedeling in het landelijk gebied te maken ineffectief. Dat zou betekenen dat er een gebied is voor natuur een landbouwontwikkelingsgebied en een groot tussengebied. 'Wat ons betreft is er geen tussengebied. Je kunt immers niet tegen ondernemers zeggen welke keuzes ze moeten maken. Als je dan toch aan grote beperkingen vasthoudt moet je daar een vergoeding tegenover stellen. De ervaring leert dat dit maar in een klein deel van ons land van toepassing zal zijn', aldus de LTO-bestuurder.

Provincies, gemeenten en maatschappelijke organisaties gaan zich meer dan voorheen bemoeien met de veranderingen en toekomst van het landelijk gebied. Sterke agrarische bedrijven vormen de basis van een vitaal platteland, stelt LTO. Door de groeiende internationale concurrentie en teruglopende Europese ondersteuning voor de (grondgeboden) landbouw zal de economische druk op bedrijven toenemen. Gezien ook alle veranderingen rondom bedrijven is dit voor LTO reden te meer om zich nadrukkelijk te mengen in discussies over gebiedsvisies. In de huidige aanpak is de betrokkenheid van alle maatschappelijke organisaties nog te vrijblijvend geformuleerd.

Heijkoop onderstreepte in de Tweede Kamer het belang van vrijwillige kavelruil voor structuurversterking van bedrijven. De hiervoor gereserveerde financiële middelen dienen hiervoor de komende jaren beschikbaar te blijven. Hij zei ook kansen te zien voor verbreding, waaronder groene en blauwe diensten. Boeren zullen die kansen oppakken maar alleen op basis van zakelijke mogelijkheden. Voorts wil hij dat bij het verkrijgen van landbouwgrond alle inspanningen worden gericht op minnelijke verwerving. Ook dienen negatieve invloeden (afnemende waarde, minder bedrijfsontwikkeling) als gevolg van langdurige planvorming zoveel mogelijk te worden voorkomen. Voorts betoogde hij dat naast de glastuinbouw ook de bollenteelt en boomkwekerij een duidelijke plek moeten krijgen in toekomstige plannen.

De overheid moet de economische ontwikkeling van land- en tuinbouw niet alleen scherp volgen, maar zonodig ook actie nemen om die te versterken. Daar is volgens LTO voldoende aanleiding toe.

Trefwoorden: Landbouw, Meerjarenprogramma

Contact Lto Nederland

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share