Duitse ondernemingen stellen eisen aan Nederland

Door: Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK)  11-05-2009

Duitse ondernemingen beoordelen het investeringsklimaat in Nederland over het algemeen positief, maar stellen concrete eisen om de vestigingsplaatsvoorwaarden te verbeteren. 52 procent van de al in Nederland gevestigde ondernemingen beschouwt de vestigingsplaats als goed of zeer goed. 58 procent zou zich in elk geval of hoogstwaarschijnlijk weer in Nederland vestigen, zo blijkt uit een enquête van de Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK) onder 2.600 ondernemingen.

De investeerders eisen echter concrete maatregelen van de Nederlandse regering om de vestigingsplaats ten aanzien van de moeilijke randvoorwaarden concurrerend te houden. “Vooral het versnellen van administratieve procedures, een betere verkeersinfrastructuur en het onderwijs op scholen en tijdens stages is belangrijk voor de Duitse investeerders”, benadrukt Kurt Döhmel, voorzitter van de DNHK. Onze oosterburen zijn met bijna 120 mrd euro aan directe investeringen van aanzienlijk economisch belang voor Nederland. Meer dan 80.000 Nederlanders zijn volgens de Handelskamer aan het werk bij Duitse dochterondernemingen.

De DNHK presenteerde op maandag (11 mei 2009) in Amsterdam de zeven belangrijkste eisen aan de Nederlandse regering. Deze waren eerst met de ondersteuning van meer dan 40 leden van de Handelskamer uitgewerkt.

Zo eist de DNHK dat de goederenoverslag door een beter netwerk van afzonderlijke douane-instanties wordt bespoedigd. “Uiterlijk in 2010 moet een elektronische verbinding van alle belangrijke controle-instanties gewaarborgd zijn zodat ondernemingen minder tijd aan bureaucratie kwijt zijn”, zegt Ummo Bruns van DB Mobility Logistics, die heeft meegewerkt aan de DNHK-standpunten. Om de efficiëntie van het achterlandverkeer met de zeehavens te verhogen, is naast een uitbreiding van de havengebieden ook een nauwere samenwerking met de Duitse instanties noodzakelijk.

Ook de snelwegen moeten door een snelle omzetting van bouwplannen, bijvoorbeeld de verbinding tussen Eindhoven en Duisburg, worden bevrijd van de eeuwige files. Belangrijke spoorprojecten, zoals bijvoorbeeld het derde spoor van de Betuwelijn en de IJzeren Rijn, moeten ondanks bestaande weerstand nu snel aan beide kanten worden omgezet, aldus de DNHK.

Om de door de crisis zwaar getroffen transportondernemingen te ontlasten, moet er bij de geplande invoering van de kilometerheffing in Nederland op worden gelet dat de systemen compatibel zijn met die van de buurlanden. Ook bij het thema milieuzones moet worden gekeken naar uniforme regels om overdreven bureaucratie te vermijden.

Bij het belangrijke economische thema energiegebruik zet de DNHK zich in voor duurzame energie, eist echter tegelijkertijd het veiligstellen van de energievoorziening door een uitgebalanceerde energiemix. Hierbij moet worden gestreefd naar een Europese energiemarkt, waarin verbruikers – ook internationaal – vrij kunnen kiezen voor een leverancier.

“Nederland wil tot uiterlijk 2020 circa 30 procent minder CO2 uitstoten. Hiervoor is een langlopende planningszekerheid voor ondernemingen noodzakelijk, die langer geldig is dan regeringsperiodes”, zegt DNHK-voorzitter Döhmel. De regering moet de ondersteuning van duurzame energie, juist inzake wind en biomassa, voor ondernemingen aantrekkelijker maken. Tegelijkertijd blijft de conventionele energie absoluut noodzakelijk om de verzorgingszekerheid te kunnen garanderen: “Ook hier moet Nederland daarom haar kennisstand verder uitbreiden en ondersteunen.”

Wat betreft recht en belastingen zet de Handelskamer zich in voor gemakkelijkere oprichtingsprocedures en lagere drempels voor de grensoverschrijdende inzet van personeel. Zo moet eindelijk de lang besproken “flex-bv” als tegenhanger van de nieuwe Duitse GmbH worden ingevoerd. Aanmeldingsformulieren moeten niet alleen in het Nederlands, maar minimaal ook in het Engels worden aangeboden. Uitgezonden medewerkers moeten voortaan tien jaar lang in plaats van vijf jaar in het sociale systeem van hun thuisland mogen blijven, eist de DNHK.

Bij de in Nederland al lang besproken ontslagbescherming zet de Handelskamer de Nederlandse regering ertoe aan om kleine ondernemingen ten aanzien van de economische crisis te ontlasten. “Hier is het Duitse model te noemen waarbij kleine ondernemingen met minder medewerkers een grotere speelruimte krijgen om de risico’s bij het aannemen van personeel te reduceren”, zegt Jürgen Toorneman van KPMG, die heeft meegewerkt aan de DNHK-standpunten: “Een dergelijke clausule voor kleine bedrijven zou juist nu ook in Nederland veel ondernemingen helpen en arbeidsplaatsen creëren.” Tot nu toe moeten zelfs zeer kleine ondernemingen voor elk ontslag in Nederland het gerechtshof inschakelen. Deze bureaucratische horde moet wegvallen, eist de DNHK.

Belangrijk is bovendien om de ondernemingsbelasting internationaal gelijk te schakelen om voor ondernemingen hun inzet in het buitenland gemakkelijker te maken. Omdat veel probleemgevallen tussen beiden landen slechts zeer langzaam worden behandeld, moet bovendien een werkafspraak worden gemaakt. “Een dergelijke afspraak bestaat al tussen Nederland en Frankrijk, maar vreemd genoeg niet met Duitsland. Dat zorgt voor lange wachttijden voor ondernemingen”, aldus Toorneman.

“Volgens de enquête van de DNHK is voor de Duitse investeerders geen enkel thema zo belangrijk als onderwijs”, benadrukt Kurt Döhmel. Dit komt nog voor subsidiemiddelen, personeelskosten en infrastructuur. “Dit zien wij als teken dat de hier gevestigde ondernemingen ondanks de crisis toch willen vasthouden aan hun vakkrachten zolang dit mogelijk is”, aldus Döhmel. Om de dringend noodzakelijke vakkrachten ook in de toekomst te kunnen leveren, komt het neer op een goede technische opleiding en voldoende talenkennis. “De wijd verbreide inschatting dat vandaag de dag Engels als enige, vreemde taal voldoende is, klopt in het bedrijfsleven niet”, benadrukt Döhmel. De Nederlandse Onderwijsraad heeft eind 2008 aanbevolen om voortaan al op basisscholen onderwijs in een vreemde taal aan te bieden. Dit gaat echter niet ver genoeg. “Belangrijk is vooral om een tweede vreemde taal, bij voorkeur Duits, aan het voortgezet onderwijs als verplicht vak aan te bieden.”

Nederland staat op het punt om haar klassieke vestigingsvoordeel op het gebied van talenkennis te verspelen. In 2008 waren slechts nog 250 studenten Duits in Nederland ingeschreven. “Daarom is het absoluut noodzakelijk dat met behulp van een verplicht schoolaanbod de tweede vreemde taal weer sterker in de hoofden van jonge mensen wordt verankerd”, aldus de DNHK-voorzitter. De Handelskamer biedt haar ondersteuning aan voor concepten om scholieren- en studentenstages evenals de beroepsbegeleidende taalondersteuning van werknemers te ondersteunen.

Overzicht van de “7 Standpunten” van de DNHK:

1. De Nederlandse infrastructuur moet door een snellere goederenoverslag en een betere bereikbaarheid van logistieke knooppunten worden verbeterd.
2. Transportondernemingen moeten in de huidige crisissituatie blijvend worden ontlast.
3. Nederland moet aansturen op een harmonisering van de Europese energiemarkt. Hierbij moet duurzame energie ondersteund worden en tegelijkertijd een evenwichtige energiemix gegarandeerd worden.
4. Nederland moet de oprichting van ondernemingen door adequate juridische en praktische maatregelen vergemakkelijken.
5. Arbeidsrechtelijke belemmeringen inzake de grensoverschrijdende inzet van personeel moeten worden weggenomen. Bovendien moet vanwege de actuele economische situatie de ontslagbescherming voor kleine ondernemingen worden versoepeld.
6. Nederland moet bij het ontwikkelen van een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting een actievere rol spelen en werkafspraken met Duitsland maken die leiden tot een kortere doorlooptijd van overlegprocedures tussen beide landen.
7. Het onderwijs moet door een verbetering van het technische en talenonderwijs worden versterkt.

Fotoaanvragen: Lars Björn Gutheil, DNHK, Tel. 070 3114 157, [email protected]


Contact Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK)

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share