RVZ: Geen aparte fusietoets voor zorgsector

Door: Raad Voor De Volksgezondheid & Zorg  22-05-2008
Trefwoorden: Kwaliteit, Thuiszorg, Ziekenhuis


RVZ: Geen aparte fusietoets voor zorgsector

Den Haag, 14 mei 2008De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) heeft geen aanwijzingen gevonden dat fusies in de zorg schadelijk zijn voor de bereikbaarheid en kwaliteit van de zorg. Dit in tegenstelling tot de signalen van de Tweede Kamer.De Raad vindt het niet logisch om op voorhand een extra dam op te werpen tegen fusies in de zorg. Er is geen bewijs dat fusies een negatief effect hebben op de publieke belangen, zoals kwaliteit en bereikbaarheid. De kwaliteit van de zorg is soms juist gediend met schaalvergroting. De Tweede Kamer heeft onlangs aangegeven dat de minister van VWS een aparte fusietoets voor de zorgsector moet regelen. De vrees van de Kamer voor de fusies richt zich vooral op de vraag of de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg door verdere schaalvergroting niet in gevaar komen. De Raad stelt dat bij de aansturing van acute zorg een volledige overheidsregulering (centrale planning en bekostiging) noodzakelijk is. Wat betreft de langdurige (chronische) en planbare op genezing gerichte zorg meent de Raad dat de risico’s die door fusies in deze segmenten kunnen ontstaan eerder het gevolg van een tekort dan een teveel aan marktwerking zijn. Het bewaken van een goede concurrentiedruk in deze zorgsectoren is van groot belang, aldus de RVZ.

Een aparte fusietoets is daarvoor echter niet nodig, vindt de RVZ, omdat de reguliere fusiecontrole door de NMa toereikend is. Wel ligt het voor de hand dat er wordt gewaakt tegen misbruik van economische machtsposities. De RVZ is daarom voorstander om de taak van de Nza (marktmeester in de zorg) te versterken. De Nza volgt de ontwikkelingen van de verschillende deelmarkten en moet zich extra richten op de effecten van schaalvergroting op de publieke belangen en zo nodig ingrijpen. Wat voor de NZa geldt, geldt ook voor de rol van de Inspectie voor de Gezondheidszorg als het gaat om kwaliteit. De RVZ vindt daarvan overigens dat die belangrijker is dan reistijd. Maar dan moet de patiënt wel op de hoogte zijn van de kwaliteit. De Raad adviseert de minister de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieders voor de besluitvorming over schaalgrootte te respecteren. Maar dan moeten zorgaanbieders wel onderworpen worden aan de tucht van de markt. Dat betekent volgens de Raad dat de minister voortgang moet maken op de ingezette weg van het verleggen van het financiële risico van de bedrijfsvoering naar zorgaanbieders.

Trefwoorden: Kwaliteit, Manager, Thuiszorg, Verpleeghuis, Ziekenhuis

Contact Raad Voor De Volksgezondheid & Zorg

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share