Naar handhaven met verstand en gevoel

Door: Voedsel En Waren Autoriteit  10-07-2006
Trefwoorden: Handhaven, Voedsel En Waren Autoriteit

05 juli 2006 - nieuwsbericht - De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) gaat het zwaartepunt van haar toezicht anders leggen. Bedrijven die aantoonbaar goed presteren, krijgen meer ruimte voor eigen verantwoordelijkheid. Slecht presterende bedrijven en hardnekkige overtreders worden harder aangepakt. De wijzigingen in het toezichtsbeleid staan verwoord in het VWA-rapport Handhaven met verstand en gevoel. De koerswijziging wordt gefaseerd ingevoerd: vanaf juli 2006 tot eind 2007.

Ten grondslag aan het rapport liggen twee onderzoeken. Onder ondernemers uit de horecasector en het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is een enquête uitgezet met vragen over het nut van de regels en de bijbehorende handhaving. Daarnaast zijn de meningen gepeild van eigen VWA-controleurs over deze aspecten. De gepresenteerde vernieuwingen sluiten aan bij de Kaderstellende visie op toezicht 2005 ('Minder last, meer effect') en op rapporten en aanbevelingen van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Met de vernieuwingen speelt de VWA in op de veranderende eisen die de samenleving stelt aan toezichthouders.

De wijzigingen in het kort
Uitgangspunt voor het toezicht van de VWA is de beperking van risico’s voor de volksgezondheid, productveiligheid en het welzijn van dieren. In de toekomst besteedt de VWA minder aandacht aan overtredingen die niet tot concrete risico's leiden voor volksgezondheid, productveiligheid of dierenwelzijn. De VWA gaat drie categorieën overtredingen onderscheiden: geringe overtredingen, niet ernstige overtredingen en ernstige overtredingen. Alleen de overtredingen die een risico vormen voor de gezondheid of veiligheid van mens of dier, zijn ernstig.

De VWA gaat bedrijven meer hulp bieden om te komen tot betere naleving. Door uitleg te geven over regels en het terugkoppelen van inspectieresultaten die niet aan de norm voldoen, helpt de VWA bedrijven hun eigen verantwoordelijkheid goed op te pakken.

De VWA gaat het principe van bonus/malus introduceren in haar toezicht. Bedrijven die aantoonbaar veilig produceren krijgen minder VWA-controles, bij slecht presterende bedrijven gaat de VWA stringenter optreden. Hardnekkige overtreders worden harder aangepakt. Deze groep van ondernemers kan zwaardere maatregelen tegemoet zien zoals het intrekken van de erkenning, een verbod op verhandelen, of het sluiten van het bedrijf.

Kritisch kijken naar regels
Niet alle regels zijn effectief in het terugdringen van risico's voor gezondheid of veiligheid. De VWA heeft alle wetgeving onder haar toezicht beoordeeld op de mate waarin ze bijdraagt aan het terugdringen van deze risico's. Naar het oordeel van de VWA draagt één op de vijf regels niet bij aan risicobeheersing. De VWA adviseert de ministers van LNV en VWS bij het terugbrengen van het aantal regels een heldere afweging te maken tussen het belang van risicobeheersing en andere belangen voor consument en bedrijf (eerlijkheid in de handel, eerlijke concurrentie) en daarbij realistisch te kijken naar effectiviteit van regels en toezicht. Dit onderdeel van het rapport is bedoeld als input voor politiek-bestuurlijke discussie over lastendruk en handhaving op nationaal en Europees niveau.

Trefwoorden: Handhaven, Voedsel En Waren Autoriteit

Contact Voedsel En Waren Autoriteit

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share