Advies Deltacommissie uitdaging voor bouwsector

Door: Bouwend Nederland  03-09-2008
Trefwoorden: Deltacommissie

De Deltacommissie heeft aan het Kabinet advies uitgebracht over de bescherming van kust en achterland op lange termijn. Klimaatverandering, stijging van de zeespiegel en grotere variatie in regenafvoeren maken een aanpak noodzakelijk. Veiligheid en duurzaamheid vormen volgens de commissie de peilers. In twaalf aanbevelingen stelt de Commissie wat nodig is om te borgen dat Nederland op lange termijn een veilig en aantrekkelijk land blijft om te leven, wonen, werken, recreëren. Een land om in te blijven investeren.

Bouwend Nederland deelt de solide analyse van de Deltacommissie en onderschrijft zeker ook de noodzaak van een integrale aanpak in relatie tot andere ruimtelijke functies. Dit laatste komt echter nog niet voldoende uit de verf. Bouwend Nederland roept het Kabinet daarom op om de bouwsector in een vroeg stadium te betrekken en in het Deltaprogramma vooral de uitdaging te zien voor het laten ontwikkelen van innovatieve ideeën en dito investeringsvoorstellen. De marktconsultatie rond de Afsluitdijk, die vanuit het bedrijfsleven een reeks inspirerende voorstellen opleverde, kan als voorbeeld dienen. Naast ondergrondse infrastructuur, kunnen in dijken bijvoorbeeld garages en winkels worden ondergebracht en is nog veel meer mogelijk. Met het combineren van functies kan en moet enerzijds de fysieke waterveiligheid gerealiseerd worden, dat staat voorop, maar kan tegelijk de duurzame inrichting van Nederland verder vorm krijgen.

De Deltacommissie ziet de huidige politieke-bestuurlijke inrichting en cultuur – ‘regionaal wat kan, nationaal wat moet’ als uitgangspunt. Daarin schuilt een risico voor de uitvoering van het Deltaprogramma. Hoewel de Commissie de regie bij het rijk legt, acht zij grote betrokkenheid van decentrale overheden cruciaal. De ervaring leert dat decentrale besluitvorming vanwege de vele partijen en belangen veelal nogal stroperig gaat. Bouwend Nederland wijst er in dat verband op dat het rijk de daadkracht moet bewaken en waar nodig haar bestuurlijke doorzettingsmacht benut.

De Deltacommissie stelt, dat voor een hoger veiligheidniveau ook maatregelen genomen kunnen worden, die de gevolgen van wateroverlast en schade door overstroming helpen voorkomen. Het betreft aangepaste bouwvoorschriften, bouwen op verhoogde ondergrond en compartimentering. De commissie acht een verbod op bouwen in fysisch ongunstige locaties, zoals in diepe polders en op slappe veengrond, niet zonder meer geboden maar vindt wel dat de besluitvorming over nieuwbouwplannen en grootschalige herstructurering hier gebaseerd dient te zijn op een integrale kosten-batenafweging, waarin alle kosten nu en in de toekomst voor alle partijen zijn berekend. De Deltacommissie zegt dat de rekening van lokale besluiten niet op een andere bestuurslaag of de samenleving mag worden afgewenteld, maar gedragen moeten worden door degenen die ervan profiteren.

Deze opvatting kan gevolgen hebben voor alle toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen rond wonen, werken en recreëren, die zijn voorzien in de onder zeeniveau gelegen Randstad of in regio’s rond de grote rivieren. De ruimte in Nederland is schaars en het economische en demografisch zwaartepunt ligt veelal in fysiek ongunstige delen van het land.
Bouwend Nederland is het eens, dat bij de ontwikkeling van bouwlocaties, meer rekening wordt gehouden met het voorkomen van de gevolgen van wateroverlast, maar vindt het te ver gaan dat alle daarmee gemoeide (extra) kosten lokaal worden afgewenteld. Ook hier ligt een verantwoordelijkheid van de rijksoverheid voor de veiligheid van burgers en bedrijven.

Trefwoorden: Deltacommissie