Platform Bodemkwaliteit roept op tot heldere regelgeving

Door: Bouwend Nederland  08-05-2009
Trefwoorden: Water, Duurzaam, Milieu

Op 13 mei is de eerste hoorzitting van de deskundigencommissie Zandwinputten, die door minister Cramer (VROM) en staatssecretaris Huizinga (V&W) is ingesteld. De commissie zal eind mei haar eindrapport vaststellen en aanbieden aan beide bewindslieden. Het Platform Bodemkwaliteit wil de commissie graag de helpende hand bieden en roept de commissie tevens op om vast te houden aan het consequent toepassen van landelijk uniforme regels voor het verondiepen van putten. Het Besluit Bodemkwaliteit biedt goede handvatten.

In het Besluit Bodemkwaliteit is geregeld hoe moet worden omgegaan met grond en bagger in voormalige zandwinputten. Het verondiepen van die putten verbetert de ecologische kwaliteit en de natuurwaarden. Om de kwaliteit van het grondwater ook te borgen, heeft het ministerie van VROM normen vastgesteld voor de grond en bagger die toegepast kan worden in de diepe plassen. Het RIVM heeft het ministerie geadviseerd wat die normen moeten zijn om geen onaanvaardbare risico’s te krijgen. Er dreigt al stagnatie van baggeractiviteiten en grondverzet bij infrastructurele projecten zoals kanaalverbreding en verbetering van wegen. Dit komt door de ontstane commotie en het instellen van de deskundigencommissie zandwinputten. Partijen nemen een afwachtende houding aan omdat zij het standpunt van de minister van VROM afwachten. Bovendien moet bagger en grond die niet voor verondieping kan worden toegepast, ergens anders heen. Dat kost tijd en levert onnodig veel voertuigbewegingen op.

Het Platform Bodemkwaliteit wil geen onaanvaardbare milieurisico’s. Het Platform wil echter wel duidelijkheid in regelgeving, zeker in deze economisch moeilijke tijden. Daarom kijkt het Platform uit naar het eindrapport van de deskundigencommissie Zandwinputten. Het Platform biedt graag haar kennis en kunde aan om hieraan een bijdrage te leveren.
In het Platform Bodemkwaliteit participeert het bedrijfsleven waaronder, Branche Organisatie Grondbanken, CUMELA, Bouwend Nederland en de bouwstoffenbranches.


Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van het Platform, Michiel Nieuwenhuys, t +316 108 92 118 e [email protected]

Trefwoorden: Bouwend, Duurzaam, Milieu, Water